เครื่องถมเป็นภาชนะหรือเครื่องประดับที่ทำจากเงิน แล้วใช้ผงยาถมผสมน้ำประสานทองถมลงบนลวดลายที่แกะสลักบนภาชนะหรือเครื่องประดับนั้น แล้วขัดผิวให้เป็นเงางาม เครื่องถมที่ขึ้นชื่อมากและทำกันมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาคือ เครื่องถมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเรียกกันติดปากว่า “ถมนคร”
เครื่องถมเป็นประณีตศิลป์ที่เก่าแก่ มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เครื่องถมมี 3 แบบ คือ ถมเงิน (หรือถมดำ) ถมทอง และถมตะทอง ถมดำเป็นถมเก่าแก่ที่สุด ลักษณะเด่นคือ ต้องมีสีดำสนิท ไม่มีตามด (จุดขาวบนสีดำ) ถมทองก็คือถมดำนั่นเอง แต่ต่างกันที่ลวดลาย คือลายสีเงินก็จะเปลี่ยนเป็นสีทอง ส่วนถมตะทอง เป็นศัพท์ของช่างถม หมายถึงวิธีการระบายทองคำละลายปรอท หรือแต้มทองเป็นแท่ง ๆ เฉพาะที่ ไม่ได้ระบายจนเต็มเนื้อที่แบบการทำถมทองหรือแต้มทองเป็นแห่ง ๆ เฉพาะที่ ไม่ได้ระบายจนเต็มเนื้อที่แบบการทำถมทอง
ปัจจุบันเครื่องถมยังได้รับความนิยมจากคนทั่วไปทั้งไทยและต่างประเทศ จึงมั่นใจได้ว่างานประณีตศิลป์ชนิดนี้ จะคงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก oocities