วัดบ้านแปะ (ราชวิสุทธาราม)

วัดบ้านแปะ (ราชวิสุทธาราม) ตั้งอยู่เลขที่ ๘๓ บ้านแปะหมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ประมาณ  ๓  ไร่  ๑  งาน  ๖๔  ตารงวา  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๗๗๑๓  อาณาเขตทิศเหนือจดลำเหมืองสาธารณะ  ทิศใต้จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกจดลำเหมือง  ทิศตะวันตกจดหมู่บ้าน
มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน  ๓  แปลง  
แปลงที่ ๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๖๔๐ เนื้อที่ประมาณ  ๒  งาน  ๔๐  ตารางวา
แปลงที่  ๒ โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๒๘๙๑ เนื้อที่ประมาณ ๒  ไร่  ๕๒  ตารางวา
แปลงที่  ๓ โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๒๘๙๒  เนื้อที่ประมาณ  ๒  งาน  ๑๙  ตารางวา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
๑. อุโบสถ
๒. วิหาร
๓. เจดีย์
๔. ศาลาการเปรียญ
๕. ศาลาเอนกประสงค์
๖. กุฎิสงฆ์
๗. หอสรงน้ำพระธาตุ
๘. หอพระไตร
๙. หอฉัน
๑๐. หอระฆังฯ
ปูชนียวัตถุมี  
๑. พระพุทธรูป
๒. พระบรมสารีริกธาตุ  และของมีค่าที่บรรจุไว้ในเจดีย์
           วัดบ้านแปะ  ตามประวัติวัดแจ้งว่า สร้างเมื่อ พุทธศักราช  ๒๑๑๐ มีชื่อเรียกแต่เดิมอีกชื่อหนึ่งว่า  “วัดราชวิสุทธาราม”  ผู้สถาปนาวัดราชวิสุทธาราม (วัดบ้านแปะ) ก็คือ พระนางวิสุทธเทวี  เป็นกษัตริย์ลำดับที่ ๑๘ องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์มังราย ทรงโปรดเกล้าฯ สร้างพลับพลาใกล้กับเวียงหิน ที่ประทับ เสด็จไปและกลับกรุงหงสาวดี  และได้สร้างวัดประจำหมู่บ้านนี้ชื่อว่า วัดราชวิสุทธาราม เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๑๐ ซึ่งมีบันทึกในใบลานอักษรแบบสุโขทัย เมื่อปีเถาะ นพศก จุลศักราช ๙๒๙ (ตรงกับ พ.ศ. ๒๑๑๐) เดือน ๙ เหนือขึ้น ๑๕ ค่ำ ว่าได้โปรดเกล้าฯ ให้ทำตราหลวงหลาบเงินนี้ไว้เพื่อคุ้มครองชาวบ้านแปะ อมขูด ฮากฮาน กองกูน ป่ารวก ทั้งคนลัวะ คนไทย ให้เขาเหล่านั้นเป็นข้าทาสวัด และได้ทรงหลั่งน้ำพระราชทานไว้ให้เฝ้าดูแลวัดราชวิสุทธารามให้เจริญมั่นคงสืบต่อไป พร้อมกับทรงสร้างหน้าจีตราชลัญจกร และสังฆราชลัญจกร  เพื่อพระราชทานแก่ชาววัดราชวิสุทธาราม (บ้านแปะ) เพื่อไม่ให้เดือดร้อนและเป็นข้าทาสวัดได้อย่างสมบูรณ์ วัดราชวิสุทธาราม (บ้านแปะ) แห่งนี้ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรือง และได้รับการพัฒนาทะนุบำรุงสืบต่อๆ กันมารุ่นต่อรุ่นวัดบ้านแปะในปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งเป็นวัดเมื่อพุทธศักราช  ๒๔๕๐ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๑๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง  ๔๐ เมตร  ยาว  ๘๐ เมตร

การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม  ดังนี้  คือ
รูปที่ ๑ พระไชย รูปที่ ๒ พระครูบากันทา รูปที่ ๓ พระเกว๋ละ รูปที่ ๔ พระตัสสนะ
รูปที่ ๕ พระตะนะ รูปที่ ๖ พระชัยมงคล รูปที่ ๗ พระคัมภีระ รูปที่ ๘ พระมหาวรรณ
รูปที่ ๙ พระคำ รูปที่ ๑๐ พระเตบิน   รูปที่ ๑๑ พระไจย รูปที่ ๑๒ พระอุตตมะ
รูปที่ ๑๓ พระดวงคำ รูปที่ ๑๔ พระเสาร์     รูปที่ ๑๕ พระทองคำ รูปที่ ๑๖ พระอินตายศ
รูปที่ ๑๗ พระแก้ว รูปที่ ๑๘  พระเป็ง รูปที่  ๑๙ พระจันทร์ รูปที่ ๒๐ พระดวงตา ยาวิไชย
รูปที่ ๒๑ พระกันทะวัง รูปที่ ๒๒ พระจันทร์     รูปที่ ๒๓ พระติ๊บ       รูปที่ ๒๔ พระต๋า
รูปที่ ๒๕ พระตั๋น รูปที่ ๒๖ พระบุญเป็ง     รูปที่ ๒๗  พระจอม ขนฺติโก พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๔๙๙
รูปที่ ๒๘ พระดวงตา ฐานิสฺสโร รูปที่ ๒๙ พระชุมพล โชติโก
รูปที่ ๓๐ พระณรงค์  สุวโจ รูปที่ ๓๑  พระนพดล สนฺตจิตฺโต พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๓
รูปที่ ๓๒ พระสุรินทร์ วชิรญาโณ  พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๘
รูปที่ ๓๓ พระสุธรรม  สุธมฺโม พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๐
รูปที่ ๓๔ พระครูสุจิตปัญญารัตน์ (นิกร  จิตฺตปญฺโญ) พ.ศ. ๒๕๓๐ – ปัจจุบัน(ปัจจุบันได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรในราชทินนาม  “ พระครูสุจิตปัญญารัตน์ ”  เจ้าคณะตำบลชั้นโท เมื่อ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  และได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะตำบลชั้นเอก เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในราชทินนามเดิมปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอจอมทอง ในพระราชทินนามเดิม
ประวัติ
พระครูสุจิตปัญญารัตน์
(นิกร จิตฺตปญฺโญ, นักธรรมเอก, พธ.บ., รป.ม.)เจ้าอาวาสวัดบ้านแปะ,
เจ้าคณะตำบลบ้านแปะ เขต ๑
พระครูสุจิตปัญญารัตน์ ฉายา จิตฺตปญฺโญ นามเดิม นิกร นามสกุล แสนคำเพีย   อายุ ๕๒ พรรษา ๓๒ เกิดวันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ บิดา นายคำปัน แสนคำเพีย  มารดา นางจั๋น  แสนคำเพีย บ้านเลขที่ ๓๕ หมู่ ๔ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง    จังหวัดเชียงใหม่
บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ณ วัดบ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีพระครูสิริบุญญาภินันท์ วัดข่วงเปาใต้ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระอุปัชฌาย
อุปสมบท เมื่อวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ณ พัทธสีมา วัดบ้านแปะ  ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระครูดวงคำ ถาวโร วัดสบแจ่ม ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระอุปัชฌาย์พระอธิการอิ่นคำ จารุวณฺโณ วัดท่าข้าม ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระสุนทร  ภทฺทจาโร วัดห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระอนุสาวนาจารย์
วุฒิการศึกษา
– พ.ศ. ๒๕๒๗ สอบไล่ได้นักธรรมชั้น เอก จากสำนักศาสนศึกษาวัดหนองเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
– พ.ศ. ๒๕๓๐ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
– พ.ศ. ๒๕๔๖ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– พ.ศ. ๒๕๕๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐปศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
การศึกษาดูงาน 
– พ.ศ. ๒๕๕๑ ศึกษาดูงานวัฒนธรรมประเพณี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
– พ.ศ. ๒๕๕๔ ศึกษาดูงานวัฒนธรรมประเพณี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
– พ.ศ. ๒๕๕๕ ศึกษาดูงานวัฒนธรรมประเพณี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
– พ.ศ. ๒๕๕๕ ศึกษาดูงานวัฒนธรรมประเพณี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
– พ.ศ. ๒๕๕๖ ศึกษาดูงานสังเวชนียสถาน ประเทศสาธรณรัฐอินเดีย และ  สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
– พ.ศ. ๒๕๕๖ ศึกษาดูงานวัฒนธรรมประเพณี ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
– พ.ศ. ๒๕๕๗ ศึกษาดูงานวัฒนธรรมประเพณี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
– พ.ศ. ๒๕๕๘ ศึกษาดูงานวัฒนธรรมประเพณี ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
– พ.ศ. ๒๕๕๙ ศึกษาดูงานสังเวชนียสถาน ประเทศสาธรณรัฐอินเดีย และ  สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
– พ.ศ. ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานวัฒนธรรมประเพณี ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
– พ.ศ. ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานวัฒนธรรมประเพณี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
– พ.ศ. ๒๕๖๑ ศึกษาดูงานวัฒนธรรมประเพณี ประเทศญี่ปุ่น
– พ.ศ. ๒๕๖๒ ศึกษาดูงานวัฒนธรรมประเพณี ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามการปกครอง
– พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
– พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นเจ้าคณะตำบลบ้านแปะ เขต๑ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
– พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นรองเจ้าคณะอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพมุมสูง

คลิกเพื่อนำทาง