ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

Wat Na Lueang Nai Na Lueang Subdistrict, Wiang Sa District, Nan Province

ความเป็นมา

วัดนาเหลืองใน ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓ บ้านนาเหลืองใน หมู่ ๑ ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สังกัดคณะสงฆ์ ภาค ๖ มหานิกาย โดยตั้งอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๘๘ ตารางวา เป็นวัดประจำชุมชนบ้านนาเหลืองใน

วัดนาเหลืองใน เริ่มสร้างเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๙๑ อดีตมีการย้ายที่ตั้งวัด ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เดิมวัดตั้งอยู่บริเวณระหว่างลำน้ำห้วยนาเหลืองและลำห้วยน้อย ในช่วงฤดูน้ำหลาก น้ำป่าที่ไหลมาตามลำห้วยทั้งสองฝั่งของวัดได้กัดเซาะตลิ่งเข้ามาใกล้บริเวณที่ตั้งวัด ชาวบ้านจึงขออนุญาตและขอนิมนต์พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ขณะนั้น คือ ครูบาเมธังกร พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรที่เป็นลูกศิษย์ให้ย้ายไปอยู่บนเนินสูงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน (ปัจจุบันคือ บริเวณโรงเรียนนาเหลืองใน) ซึ่งถือว่าเป็นวัดแห่งที่ ๒ จนมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ สมัยของเจ้าอธิการอินแปลง จนฺทสโร เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้ย้ายที่ตั้งวัดอีกครั้ง โดยได้ย้ายลงมาตั้งในพื้นที่วัดปัจจุบัน แล้วยกเอาพื้นที่ตั้งวัดเดิมให้เป็นโรงเรียนประชาบาล ชื่อ โรงเรียนประชาบาลขุนยศยิ่งบัณฑุเขต เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประจำหมู่บ้านพร้อมทั้งจัดให้พระภิกษุสามเณรเข้าไปสอนหนังสือเป็นภาษาไทยให้กับเด็กและผู้ที่สนใจในชุมชน จนได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนบ้านนาเหลืองใน ในสังกัดของรัฐบาลในสมัยต่อมา

เสนาสนะวัตถุที่สำคัญ

๑. พระเจดีย์กาญจนาภิเษก สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นเจดีย์ทรงศิลปะล้านนา 

๒. หอพระไตรปิฎก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ อาคารไม้ ๒ ชั้น ศิลปะล้านนา ภายในเป็นที่เก็บรักษาคัมภีร์ใบลาน จำนวน ๒,๐๓๔ ผูก ๔๙๗ เรื่อง 

๓. แม่นางตะเคียน วัดนาเหลืองใน เป็นไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ ๒ คนโอบ ยาว ๑๘ เมตร มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ชาวบ้านมักขอพร ขอโชคลาภ

ประวัติหลวงปู่พระครูอินทสรวิสุทธิ์

หลวงปู่พระครูอินทสรวิสุทธิ์ (ครูบาอินสม อินทสรมหาเถร) พรรษา ๖๐ อดีตเจ้าอาวาสวัดนาเหลืองใน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ดังนี้

๑. เจ้าอาวาสวัดเมืองราม

๒. เจ้าคณะตำบลนาเหลือง

๓. พระอุปัชฌาย์

๔. ผู้อำนวยการการศึกษาพระปริยัติธรรม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

๕. ผู้รับใบอนุญาตก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม

๖. ที่ปรึกษาหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

อุปสมบท

วันศุกร์ ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่ำ ปีเถาะ ณ วัดอุโบสถดอนไชยพระบาท อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน