ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

Wat Mae Yang Pieo Mae Yang Ho Subdistrict, Rong Kwang District, Phrae Province

ความเป็นมา

วัดแม่ยางเปี้ยว สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๖ เนื่องจากวัดอยู่ติดลำห้วยแม่ยางและทายกทายิกาทั้งหลายฝันว่าได้โยกย้ายจากบ้านเปี้ยว (บ้านดอนดีในปัจจุบัน) ตำบลกาญจนา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เข้ามาตั้งอยู่ก่อนจึงนิยมเรียกว่า วัดแม่ยางเปี้ยว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

วัดแม่ยางเปี้ยวตั้งอยู่เลขที่ ๑๓/๑ บ้านแม่ยางเปี้ยว หมู่ ๔ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ประกอบพิธีผูกพันธสีมาฝังลูกนิมิต เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๘๔ ตารางวา มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๔๑๙ เล่ม ๓๐๕ หน้า ๑๙ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

อาณาเขต

ทิศตะวันออก ติดกับลำห้วยแม่ยางหลวง

ทิศเหนือ ติดถนนเข้าหมู่บ้านแม่ยางเปี้ยว

ทิศตะวันตก ติดถนนรพช.คิดไร่

เสนาสนะวัตถุที่สำคัญ 

๑. พระพุทธรัตนภิวงศ์ศิริชัยมงคล อายุ ๑๑๖ ปี

๒. ศาลาการเปรียญ

๓. ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

๔. ที่อ่านหนังสือพิมพ์

๕. หอไตร

๖. หอกลอง

ปูชนียวัตถุ พระพุทธรูป ๗ องค์

ประวัติพระครูวิทิตธรรมวิมล 

พระครูวิทิตธรรมวิมล ฉายา วิสุทฺโธ อายุ ๕๙ พรรษา ๓๗ เกิดวันอาทิตย์ ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๕ บิดาชื่อ นายยอด ภูกา มารดาชื่อ นางคำเย้ย ภูกา

วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

๑. เจ้าอาวาสวัดแม่ยางเปี้ยว

๒. รักษาการเจ้าคณะอำเภอร้องกวาง

อุปสมบท

อุปสมบทวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ณ พัทธสีมาวัดแม่ยางเปี้ยว อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีพระครูสุวรรณวรคูณ วัดแม่คำมี ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เป็นพระอุปัชฌาย์