องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ตั้งอยู่ในตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ประมาณ 168,312 ไร่ หรือ 269.30 ตารางกิโลเมตร โดยมีกลุ่มเผ่าชาติพันธ์ 6 ชนเผ่า คือ ไทยใหญ่, จีน, อาข่า, ลีซู-ลีซอ, เมี่ยน และลาหู่ ตำบลแม่สลองใน ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 52 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเชียงราย 70 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง และตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน

ทิศใต้                 ติดต่อกับ ตำบลศรีค้ำและตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

  • วิสัยทัศน์ ผลงานการขับเคลื่อนสำคัญขององค์กร หน่วยงาน

โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทั้งชุมชนและองค์กร คือ พัฒนาคน ชุมชน อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ในการพัฒนาชุมชนนั้นประชาชนจะต้องมีความรู้และต้อมมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งยังต้องส่งเสริมให้มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์ชนเผ่าให้มีการสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง และพัฒนาการคมนาคมให้มีการเดินทางที่สะดวก เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น เป็นการส่งเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น จึงทำให้สามารถลดปัญหาความขัดแย้งทางสังคม และทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

  • ความสำคัญด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม สินค้า การเกษตร กิจกรรม ในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน มีประเพณีวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย เช่น ประเพณีโล้ชิงช้า เป็นประเพณีที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีความงดงามและเรียบง่ายของชาติพันธุ์อาข่าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่มีความผูกพันอยู่กับการเกษตร เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้กับความงอกงามของพืชผลที่ลงมือปลูกไว้ ควบคู่กับการทำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ซึ่งสร้างความประทับใจให้ผู้ที่มีโอกาสได้ไปร่วมงานมากมาย โดยงานจะจัดขึ้นช่วงเดือนกันยายนของทุก ๆ ปี ณ บริเวณหน้าลานพระสยามเทวาธิราช บ้านสามแยกอีก้อ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนกับก้อนเมฆ นับเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย และยังมีประเพณีวัฒนธรรมชาวดอย ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ มีกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนเผ่าต่าง ๆ  การจัดงานระหว่างกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

ในส่วนของการท่องเที่ยวตามธรรมชาตินั้น จะมีอีกหลากหลายพื้นที่ เช่น เกษตรพื้นที่สูงบ้านห้วยหยวกป่าโซ, ดอยหัวแม่คำ, น้ำตกหัวแม่คำ, ดอกพญาเสือโคร่ง บ้านห้วยหมาก, ไร่ชา, ไร่กาแฟ, ไร่เก๊กฮวย, ลานดอกบัวตองบาน และ วนอุทยานบ้านหัวแม่คำ เป็นต้น

  • เชิญชวนมาเที่ยวและแลกเปลี่ยนเรื่องราวในตำบล

อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ผ่านมาจังหวัดเชียงราย ให้มีสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนตำบลแม่สลอง

ใน สัมผัสกลิ่นอายของวัฒนธรรมแต่ชนเผ่าที่ยังคงดำรงไว้ อีกทั้งยังได้เที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามทั้งผืนป่า น้ำตก ไร่กาแฟ ไร่ชา และสิ่งต่าง ๆ ที่ธรรมชาติและชุมชนรังสรรค์ขึ้น เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว แขกบ้านต่างเมือง ให้ได้ชมและสัมผัสสิ่งที่สวยงาม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน และประชาชนชาวแม่สลองในทุกคน ยินดีต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความยินดี และท่านจะได้รับความสุข รอยยิ้ม และความประทับใจกลับไปแน่นอน

จดชมวิว พระสยามเทวาธิราช

กาแฟ

สวนสน