ตำบล ยาง อำเภอ น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

Wat Non Pa Lao Yang Subdistrict, Nam Yuen District, Ubon Ratchathani Province

ประวัติความเป็นมา

         วัดโนนป่าเลา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๕ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนป่าเลา ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดป่าอยู่บนพื้นที่ราบ มีป่าสับปายะ ๑๒๐ ไร่  วัดโนนป่าเลาสร้างสร้างให้เป็นวัดสับปายะครบทั้ง ๔ มี มรรคผลพระนิพพานเป็นเป้าหมายของการบำเพ็ญ เป็นวัดมหานิกาย เริ่มสร้างสำนักสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ก่อตั้งเป็นวัดเมื่อ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอีกวัดหนึ่งของพระพุทธศาสนา ถือเป็นวัดของสงฆ์ที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นประธาน มีพระนิพพานเป็นจุดหมายของดวงจิตทุกๆการบำเพ็ญธรรมวินัย

ปุชนีวัตถุ

          ๑.พระพุทธรูปใหญ่ พระปฐมโครตชัยโย เป็นโบสถวิหาร

          ๒.พระพุทธรูปยืนอุ้มบาตรประธานพร ประทับรอยพระบาท

          ๓.บาตรใหญ่เจดีย์อัฐบริบาร รอยพระพุทธหัตคู่

          ๔.หอและสระพระคัมภีร์ พระไตรปิฎก

          ๕.พระประธานที่ศาลาการเปรียญ

          ๖.พระแก้วหลายพระองค์ อ่างน้ำมนต์ทองเหลืองแช่บรมธาตุ และธาตุกายสิทธิ กุฏิเจ้าอาวาส

          ๗.พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์

          ๘.พระรุ่นกลาง (กำลังสร้าง) ชุดพระปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้า

          ๙.พยานาคเรือสุพรรณหงษ์คู่ ๗ เศียร

พระอธิการบุญเพ็ง  อธิจิตโต เจ้าอาวาสวัดโนนป่าเลา

ประวัติเจ้าอาวาส

               พระอธิการบุญเพ็ง อธิจิตฺโต (ทีปรีเนตร) เจ้าอาวาสในปัจจุบัน เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดสองหน วันอาทิตย์ ปีมะเมีย ปัจจุบันอายุ ๕๕ ปี  ๓๔ พรรษา บรรพชาสามเณรที่วัดป่าคีรีบรรพต (วัดภูน้อย) เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕ 

               พระครูสารธรรมโกวิท เจ้าคณะอำเภอน้ำยืนองค์แรก เป็นสามเณรอยู่ ๔ ปี น.ธ เอก ระดับ ๔ ป.ธ ๒

               มหาอภิธรรมมิกะโท พระวิปัสสนาจารย์รุ่น ๑ ของศูนย์ภาค ๑๐ (แทนเจ้าคณะอำเภอพระครูปภัทรศาสนคุณ) อุปสมบท เป็นพระภิกษุสงฆ์ ที่อุโบสถวัดเขาพระ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี