วัดเซกาเจติยาราม เดิมชื่อ วัดบ้านเซกา ได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยพระครูสันติปัญญาภรณ์ ได้มาก่อสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ขอเปลี่ยนชื่อวัดบ้านเซกาเป็นชื่อวัดเซกาเจติยาราม เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๒ ปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งเป็นวัดพระอารามหลวงประจำจังหวัดบึงกาฬ สิ่งสำคัญในศาสนสถาน – พระเจ้ามูลเมืองเซกา ประดิษฐานในอุโบสถ – ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ – พระธาตุกตัญญูบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กิจกรรมที่ดำเนินการ – ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ – จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา