ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

Wat Fueai Lung Lae Subdistrict, Thung Chang District, Nan Province

ความเป็นมา

วัดเฟือยลุง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖ หมู่ ๙ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เดิมชื่อ วัดเปี๊ยะ (วัดเปียก) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านทิศตะวันตก โดยที่ฝั่งตรงข้ามปัจจุบันเป็นที่ครอบครองของนายสะอาด ศาลาคาม (ข้อมูล ปี ๒๕๒๙) เมื่อถึงฤดูฝนมักเกิดอุทกภัย เกิดการกัดเซาะของตลิ่งบ่อยครั้ง จึงได้ทำการย้ายมาสร้างวัดใหม่ ณ หมู่บ้านเฟือยลุง บริเวณหนองบัวกุด ขณะนั้นมีอุโบสถกลางน้ำ แต่น้ำกัดเซาะจนอุโบสถกลางน้ำพังลง จึงย้ายสถานที่ตั้งมาในที่ ณ ปัจจุบัน มีพื้นที่รวม ๔ ไร่

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พระครูสุนทรธรรมนันท์ ร่วมกับคณะศรัทธา ได้จัดสร้างพระพุทธไสยาสน์ และวิหารพระพุทธไสยาสน์ เพื่อเป็นที่สักการะ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจังหวัดน่าน ยกย่องให้เป็นวัดอุทยานการศึกษาในวัด

อาณาเขต

ทิศเหนือ จรดหนองน้ำ (หนองบัวกุด)

ทิศใต้ จรดลำห้วยเต๋ย และหมู่บ้าน

ทิศตะวันออก จรดป่าชุมชนสวน

ทิศตะวันตก จรดลำห้วยเต๋ย และหมู่บ้าน

ประวัติพระครูสุนทรธรรมนันท์ (ครูบาธรรมขันธ์ ธมฺมรโต) 

พระครูสุนทรธรรมนันท์ ฉายา ธมมรโต อายุ ๗๒ พรรษา ๕๐ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก

สถานะเดิม นายธรรมขัน นามสกุล วงศ์วาท เกิดวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐

อุปสมบท

อุปสมบทเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๐ ณ วัดเฟือยลุง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

วิทยฐานะ (ชั้นสูงสุด)

– พุทธศาสตรบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

– สอบนักธรรมชั้นเอก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ สำนักเรียน วัดเฟือยลุง จังหวัดน่าน

ศาสนวัตถุที่สำคัญ

๑. หลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์ พระประธานในอุโบสถ

๒. พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน)

๓. รูปปั้นหลวงพ่อพระครูคัมภีรปัญญา อดีตเจ้าอาวาส อดีตเจ้าคณะแขวงอำเภอและ

๔. องค์ท่านท้าวเวสสุวรรณ (หน้าวิหารพระพุทธไสยาสน์)

๕. อุโบสถทรงล้านนา

๖. องค์พระธาตุ ๑๒ ราศี โพธิพฤกษามหาเจดีย์

๗. ลานพระธรรม

๘. ห้องพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

๙. ตาน้ำธรรมชาติ ป่าไม้เบนจพรรณที่สมบูรณ์

๑๐. ต้นลุงสูงสง่า (สัญลักษณ์บ้านเฟือยลุง)