วัดทรายขาว

วัดทรายขาวก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2269 โดยผู้คนในชุมชนสมัยนั้นวัดทรายขาวมีปูชนียวัตถุอันควรแก่การสักการบูชาประจำวัดมาแต่โบราณคือ พระเจ้าหลวง หรือหลวงพ่อยิ้มพระประธานในอุโบสถ พระพุทธสัมฤทธิ์ผลหรือหลวงพ่อทันใจสมเด็จพระมหาสมณโคดมพระธาตุเจดีย์

 และพระราชานุสาวรีย์ พระมหาวีรกษัตริย์เพื่อให้ศรัทธาสาธุชนผู้มาเยี่ยมชมได้สักการบูชา เป็นที่พึ่งด้านจิตใจ ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขและประสบความเจริญรุ่งเรืองวัดทรายขาวยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางชุมชนในการบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติเป็นสถานที่ให้การอบรมธรรมะแก่ประชาชนทั่วไปเป็นศูนย์กลางชุมชนในการเผยแผ่ธรรมะรักษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาสังคมให้อุดมด้วยคุณธรรมความดีรุ่นต่อรุ่นต่อเนื่องสืบไป

ภาพมุมสุง

คลิกเพื่อนำทาง