ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

Pue Subdistrict Administrative Organization

Pue Subdistrict, Chiang Klang District, Nan Province

วิสัยทัศน์

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรม 

นำชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำสมบูรณ์ 

เพิ่มพูนเกษตรกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

ความเป็นมาและที่ตั้ง

   องค์การบริหารส่วนตำบลเปือเป็นราชการส่วนท้องถิ่น  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  เดิมเป็นสภาตำบลเปือ  ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒  (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๖ ตอนพิเศษ ๘๒ง วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๒) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ บ้านสันทนา หมู่ที่ ๔ ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๑๖๐ มีพื้นที่ทั้งหมด ๗๙ ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอเชียงกลาง ๗ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดน่าน ๗๓ กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๐ 

ลักษณะของอาณาเขต

   ทิศเหนือ  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

   ทิศใต้  ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเชียงกลาง

   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว

เขตการปกครอง 

มีหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  10 หมู่บ้าน  1,083 ครัวเรือน ประชากรชาย 1,668 คน   หญิง 1,642 คน รวมทั้งสิ้น 3,310 คน ประกอบด้วยหมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่  3  บ้านน้ำอ้อ

หมู่ที่  4  บ้านสันทนา

หมู่ที่  5  บ้านวังว้า

หมู่ที่  6  บ้านห้วยเลื่อน

หมู่ที่  7  บ้านดอนสบเปือ

หมู่ที่  9  บ้านส้อ

หมู่ที่  10  บ้านหนองผุก

หมู่ที่  12  บ้านเด่นพัฒนา

หมู่ที่  13  บ้านห้วยพ่าน

หมู่ที่  14  บ้านน้ำมีด

รางวัลที่ได้รับ

ชุมชนบ้านส้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ได้ผ่านการประเมินในระดับ ดีมาก  ในโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563 ระดับภาค

สถานที่ท่องเที่ยว

1.  รอยพระบาท  บ้านดอนสบเปือ

2.  อุโบสถดิน  บ้านห้วยเลื่อน

3.  วัดประดิษฐ์ส้อ  บ้านส้อ

4.  แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน ล่องแพ ล่องแก่ง  บ้านห้วยพ่าน  

5.  ไร่จุฑามาศ  บ้านน้ำอ้อ

6.  วิถีชนเผ่า น้ำตกบ้านน้ำมีด

7.  เกษตรทฤษฎีใหม่  บ้านหนองผุก