178 หมู่ 3 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

178 Moo 3 Nalueng Sub district, Wiang sa district , Nan Province

โทรศัพท์ : 054-718244

โทรสาร : 054-718287

โทรศัพท์กองคลัง : 054-718297

อีเมล์  : [email protected]

วิสัยทัศน์

สุขภาพดี เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาดี ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาตำบลนาเหลืองน่าอยู่

คำขวัญ

ไหว้สาครูบาสม ชมรอยพระพุทธบาท งามล้ำพระธาตุดอนไชย ภูมิปัญญาไทยมะไฟจีน ถิ่นแดนดินเหลือง ลือเลื่องประเพณีแปดเป็ง

ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลนาเหลือง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540  ตั้งอยู่เลขที่ 178  หมู่ที่ 3 บ้านนาเหลืองนอก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของอำเภอเวียงสา ห่างจากตัวอำเภอเวียงสา ประมาณ 17 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่ 38.99 ตารางวา  

อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลกองควาย อำเภอเมือง และตำบลน้ำแก่น กิ่งอำเภอภูเพียง 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม 

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน และตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลืองแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้  

หมู่ที่  ๑  บ้านนาเหลืองใน

หมู่ที่  ๒  บ้านห้วยม่วง 

หมู่ที่  3  บ้านนาเหลืองนอก 

หมู่ที่  4  บ้านเมืองราม

หมู่ที่  5  บ้านป่าคา 

หมู่ที่  6  บ้านท่าดอนไชย

หมู่ที่  7  บ้านดอนไชยพระบาท    

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบล

วัดนาเหลืองใน

วัดเมืองราม

ตั้งอยู่เลขที่ 38 หมู่ 4 ตำบลนาเหลือง เป็นวัดที่เป็นสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์พระครูอินทรสรวิสุทธิ์ (ครูบาอินสม) ผู้ซึ่งก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์อุปถัมภ์แก่โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม  

           เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงพระพุทธรูปไม้ปางสมาธิและปางอื่นๆ พระพุทธรูปไม้ทรงเครื่องประดับยืน พระพุทธรูปสำริด พิมพ์พระไม้ เครื่องสูงพุทธบูชา ลวดลายแกะสลักไม้ ประตู คันทวยตลอดถึงเครื่องใช้ภายในวัดและสิ่งของเครื่องใช้ของครูบาอินสม เป็นต้น  โดยร่วมกันอนุรักษ์โบราณวัตถุและสิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่ทางวัดรวบรวมไว้ นอกจากนี้ ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์พื้นบ้าน ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของชุมชนมาแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ด้วย สิ่งของที่นำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ เน้นของที่มีความหมาย มีความสำคัญต่อความเป็นมาของสิ่งของชิ้นนั้นๆ ซึ่งจะได้รับบริจาคมาจากวัดและคนในชุมชน เมื่อนำมารวมในพิพิธภัณฑ์ก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ

วัดดอนไชยพระบาท

วัดดอนไชยพระบาท เป็นวัดเก่าแก่เริ่มสร้างครั้งแรกในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระญาลิไท) เป็นกษัตริย์ปกครองอยู่ พ.ศ. 1897 ปัจจุบันวัดดอนไชยพระบาท มีอายุประมาณ 664 ปี นับว่าเป็นวัดเก่าแก่มากที่สุดวัดหนึ่ง ภายในวัดดอนไชยพระบาท มีปูชนียวัตถุที่ควรแก่การสักการบูชาหลายแห่ง เช่น พระธาตุ (เจดีย์) พระสังกัจจายน์  พระเจ้าทันใจ  รอยพระพุทธบาทหินจำลอง หอธรรมและคัมภีร์ใบลานที่จานด้วยอักษรล้านนามากมาย  นับว่าวัดดอนไชยพระบาทมีปูชนียวัตถุเป็นวัตถุโบราณ เป็นสิ่งมีค่าควรสักการะอย่างยิ่ง  

และทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เหนือ หรือวันวิสาขบูชาของทุกปี จะมีการจัดงานประเพณีแปดเป็ง วัดดอนไชยพระบาท   โดยให้ความสำคัญในกิจกรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน ทางคณะศรัทธาบ้านท่าดอนไชย หมู่ที่ 6 และ วัดดอนไชยพระบาท หมู่ที่ 7  ซึ่งมีวัดดอนไชยพระบาท เป็นศูนย์รวมจิตใจ มีกิจกรรมแห่คัวตาน ,ทอดผ้าป่า , สวนมนตั๋น , เวียนเทียน , นมัสการพระพุทธรูปในอุโบสถ อายุ 250 ปี , อธิษฐานลอดอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต (1 เดียวในจังหวัดน่าน) , นมัสการพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจ , นมัสการรอยพระพุทธบาทจำลอง , นมัสการพระมหาสังกัจจายน์ , ถวายสังฆทาน , ตักบาตรพระประจำวันเกิด , อธิษฐานปิดทองลูกนิมิต, บูชาแผ่นดวงชะตาเพื่อบรรจุใต้ฐานพระประธานในอุโบสถ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะไฟจีน กระท้อนเชื่อมแห้งตราริมน่าน (สินค้า OTOP 4 ดาว)

ตั้งอยู่ที่ 74 หมู่ 6 บ้านท่าดอนไชย ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  

          มะไฟจีน เป็นผลไม้ตระกูลส้มที่มีอยู่เฉพาะท้องถิ่น  เป็นหนึ่งในของดีเมืองน่าน โดยชาวจีนเป็นผู้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเป็นชาติแรกที่จังหวัดน่าน มีอายุประมาณ 150 ปี 

          มะไฟจีน จัดเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติในการรักษาโรคกระเพาะอาหาร แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลม แก้หลอดลมอักเสบ ทั้งยังช่วยทำให้เจริญอาหาร ใบนำมาต้มเคี่ยวกับน้ำ ใช้สระผม แก้รังแคและรักษาสีผมให้ดำสนิทได้ ผลนอกจากรับประทานสดแล้วยังสามารถนำมาแปรรูปได้หลายอย่าง แต่ที่นิยมนำมาแปรรูปเป็นเวลาช้านานคือ การทำมะไฟจีนเชื่อมแห้ง 

          มะไฟจีนน่าน ถือเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย ปัจจุบันกลายเป็นของฝากที่มีความโดดเด่นที่นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อกลับไปเป็นของฝากได้ทั้งปี โดยเฉพาะมะไฟจีนเชื่อมแห้ง สามารถสร้างรายได้ ให้กับสมาชิกกลุ่ม โดยได้รับรางวัลสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 4 ดาว  

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\มะไฟจีน\ดาวน์โหลด.jpg
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\มะไฟจีน\images.jpg
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\มะไฟจีน\DSC01174.JPG
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\มะไฟจีน\DSCF9557.JPG

ซอสมานศิลป์

(แยกไฟล์)

บ้านนาเหลืองนอก หมู่ที่ 1 

พระสงฆ์น่านหนึ่งงามล้ำ หัตกรรมกระดาษสา แหล่งผลิตยางพารา ไหว้ลาบารมีครูบาอินสม 

ถนนอุโมงค์ยางพาราบ้านนาเหลืองนอก หมู่ที่ 1

แหล่งกระดาษสา และหมู่บ้านยางพารา บ้านนาเหลืองนอก หมู่ที่ 1

วีดีโอ .. บริบทวิถีชีวิต / วัฒนธรรมประเพณี ฟ้อน ภูมิปัญญา ซอ / กลุ่มอาชีพ / การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา  ได้รับรางวัลธรรมมาภิบาล 3 ปีซ้อน 

ข้อมูลรายชุมชน

บ้านนาเหลืองใน หมู่ที่ 1

 1. วัดนาเหลืองใน
 2. แหล่งผลิตกระดาษสา
 3. แหล่งผลิตยางพารา – โรงรับซื้อยางพารา

บ้านนาเหลืองนอก หมู่ที่ 3

 1. กลุ่มรักสุขภาพ – ผลิตน้ำพริก 

บ้านเมืองราม หมู่ที่ 4

 1. พิพิธภัณฑ์วัดเมืองราม
 2. กลุ่มทำกระเป๋าผ้า กระเป๋าเชือกร่วมบ้านเมืองราม

บ้านท่าดอนไชย หมู่ที่ 6

 1. กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าดอนไชย

บ้านดอนไชยพระบาท หมู่ที่ 7

 1. วัดดอนไชยพระบาท

กลุ่มทำกระเป๋าผ้า กระเป๋าเชือกร่มบ้านเมืองราม

ตั้งอยู่ที่ หอประชุมบ้านเมืองราม หมู่ที่ 4 ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110  โทร.  097-9231043

ก่อตั้งเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 งบประมาณเริ่มต้น 50,000 บาท มีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 15 คน โดยใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรรวมกลุ่มผลิตกระเป๋า โดยใช้หอประชุมหมู่บ้านเมืองราม เป็นสถานที่จัดทำ ผลิตของกลุ่ม กระเป๋าผ้า กระเป๋าเชือกร่ม ตะกร้าเชือกร่ม กระเป๋าเป้ผ้า กระเป๋าย่าม พวงกุญแจ กระเป๋าผ้าใส่เหรียญ กระเป๋าของชำร่วย 

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ** ตลาดประชารัฐ งานกาชาดจังหวัด ตลอดชุมชน งานโอทอปจังหวัด ร้านของฝากทั่วไป ออกร้านกับ พม.จังหวัด ร้านจำหน่ายของกลุ่ม 

** รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

 1. นางบุษกร  ไกรไพบูลย์ ประธาน
 2. นางสมควร ทองธนา รองประธาน
 3. นางเกษม พิมสาร เลขานุการ
 4. นางกัลยา ไกรไพบูลย์ เหรัญญิก
 5. นางโฉมยงค์ สงวนศรี สมาชิก
 6. นางทองใบ พิมสาร สมาชิก
 7. นางเข็มทอง พิมสาร สมาชิก
 8. นางเยาวลักษณ์   ยิ่งดำนุ่น สมาชิก
 9. นางปาริฉัตร รัตนบรรพต สมาชิก
 10. นางขวัญจิตร แสงทอง สมาชิก
 11. นางจันทร์สม อุทธิยา สมาชิก
 12. นางจันทร์เพ็ญ คำอุด สมาชิก
 13. นางสุพิน ศรีวิราช สมาชิก
 14. นางเรียน ธนะกองแก้ว สมาชิก
 15. นางประจวบ ธรรมลังกา สมาชิก