Lai Nan Subdistrict Administrative Organization

นมัสการพระธาตุจอมแจ้ง แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา

ถิ่นศึกษาป่าชุมชน ตำบลน่าอยู่

วิสัยทัศน์

ทรัพยากรมากคุณค่า ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสในการพัฒนา
นำพาชาวประชาร่มเย็น โดดเด่นวัฒนธรรมท้องถิ่น

ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอเวียงสา ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 2 ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงสาประมาณ 9 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดน่าน ประมาณ 25 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่านได้ยกฐานะมาจากสภาตำบลไหล่น่าน จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีเนื้อที่โดยประมาณ 125.01 ตารางกิโลเมตร หรือ 78,134 ไร่ พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา มีภูเขาและมีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย

ทิศเหนือ ติดต่อตำบลตาลชุม  อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลน้ำปาย  อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลกลางเวียง – ตำบลน้ำปั๋ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

สถานที่สำคัญตำบลไหล่น่าน

– วัดบุญเรือง – วัดไหล่น่าน

– พระธาตุจอมแจ้ง – วัดนาสา

– วัดท่าข้าม – พระธาตุดอยแก้ว

– วัดปากงุ๊เจริญชัย – วัดห้วยสอน

– วัดห้วยเม่น – อุทยานแห่งชาติแม่จริม

– เขื่อนน้ำว้า – บ้านตุ๊กตาสวัสดีก้า

– ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน

ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110

โทร./โทรสาร 0-5471-8522

E-Mail : [email protected]