โรงสีข้าวพระราชทานในองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่ในตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ภายหลังจากปี 2549 เกิดพายุฝนส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ผลผลิตเสียหายไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ ทำให้ขาดแคลนข้าวบริโภค สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กองงานในพระองค์นำสิ่งของพระราชทานมามอบให้ชาวบ้านที่ประสบภัย และพระราชทานเงิน ข้าวสารและเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับจัดตั้งโครงการกองทุนข้าวพระราชทาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าวและเป็นกองทุนข้าวสำรอง สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนและผู้ประสบภัยพิบัติในอนาคต จากนั้นได้ทรงพระราชทานเครื่องจักรโรงสีข้าวชุมชน เครื่อง CP-R 1000 สำหรับจัดตั้งโรงสีข้าวพระราชทานในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนกองทุนข้าวพระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเพิ่มให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการสร้างประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

การบริหารจัดการโรงสีข้าวพระราชทานฯ มีราษฎรในพื้นที่ตำบลศรีภูมิ 12 หมู่บ้านและตำบลใกล้เคียงในอำเภอท่าวังผา รวมกลุ่มเป็นสมาชิกโรงสีข้าวพระราชทาน และจัดตั้งเป็น “กลุ่มโรงสีข้าวพระราชทานฯ จังหวัดน่าน” เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 โดยนำรูปแบบหลักการ วิธีการสหกรณ์ มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ กำหนดข้อบังคับ ระเบียบถือปฏิบัติ โดยกำหนดปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายนของทุกปี เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 จนปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 1,212 คน ทุนดำเนินงานกว่า 11 ล้านบาท โดยมีคณะกรรมการกลุ่มโรงสีข้าวพระราชทานฯ 15 คน เป็นฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการเป็นผู้การดำเนินธุรกิจต่างๆ ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ทำหน้าที่ให้คำแนะนำส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมในรูปแบบกลุ่มเตรียมการสหกรณ์ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้น รวมถึงหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิและตำบลใกล้เคียงในอำเภอท่าวังผา เข้ามาสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือและงบประมาณ พร้อมทั้งส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของสมาชิกในแต่ละกิจกรรมของกระบวนการผลิต อาทิเช่น ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยตามมาตรฐานการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP) ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานการผลิตแบบมีส่วนร่วม (PGS) ปัจจุบันโรงสีข้าวแห่งนี้สามารถสีข้าวได้ 6 ตันต่อวัน ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว (GMP) เพื่อให้ผู้บริโภคได้สินค้าที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย มั่นใจในมาตรฐานสินค้า ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งการดำเนินธุรกิจของกลุ่มโรงสีข้าวพระราชทานฯ แบ่งออกเป็น 5 ธุรกิจ ดังนี้ 

1. ธุรกิจรวมรวมและรับซื้อข้าวเปลือกเพื่อแปรรูปและบริการสีข้าว ดำเนินการรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกและเกษตรกร ประเภทข้าวเหนียว ได้แก่ ข้าวเหนียวกข 6 ข้าวเหนียวกข 10 ข้าวเหนียวก่ำดอย เป็นต้นประเภทข้าวเจ้า ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวหอมนิล เป็นต้น ทำการผลิตแปรรูปเป็นข้าวสารและผลพลอยได้จากการสีข้าว จำหน่ายสู่ตลาดภายใต้ตราสินค้า “ข้าวน่าน” โดยเน้นจำหน่ายตลาดภายในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นหลัก เพื่อให้คนน่านได้บริโภคข้าวสารที่ดีมีคุณภาพ ลูกค้าหลัก คือโรงพยาบาลในจังหวัดน่าน โรงเรียน หน่วยงานทหารในพื้นที่ และร้านค้าเอกชนในจังหวัดน่าน และประเภทข้าวอินทรีย์  ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวเหนียวก่ำดอย เป็นต้น โดยรับซื้อจากสมาชิกผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มโรงสีข้าวพระราชทานฯ แปรรูปเป็นข้าวกล้องวางจำหน่ายที่ร้านเลมอนฟาร์มและร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแก่ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญด้านสุขภาพ และให้บริการสีข้าวทุกชนิดแก่สมาชิกชุมชนและบุคคลทั่วไป  

2. ธุรกิจจัดหาปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายแก่สมาชิก ดำเนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ตามความต้องการของเกษตรกรสมาชิก

3. ธุรกิจสินเชื่อ ดำเนินการให้สินเชื่อระยะสั้นแก่สมาชิกเพื่อนำไปซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

4. ธุรกิจบริการรถไถนาและเครื่องจักรกลการเกษตร ดำเนินการให้บริการไถนาและจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร ตามความต้องการของแก่สมาชิก

5. ธุรกิจแปรรูปกาแฟและร้านกาแฟภูพยัคฆ์ ดำเนินการเปิดบริการจำหน่ายกาแฟสดภูพยัคฆ์สาขาโรงสีข้าวพระราชทานฯ และจำหน่ายสินค้าของจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการร้านค้าซูปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ @โรงสีข้าวพระราชทานฯ จังหวัดน่าน เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าทั่วไปและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจังหวัดน่าน อีกทั้งมีการจัดแสดงสินค้าจำหน่ายและนิทรรศการภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่น่าน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย

ช่องทางการติดต่อC:\Users\HP\Desktop\งานตั้น\1.แฟรชไดร์(ใหม่)\B1 ปักหมุดโรงสี\รูปภาพโรงสีข้าว\1.ช่องทางติดต่อ\QR CORD (โรงสีข้าวพระราชทานฯ).jpgE:\ตราโรงสี57.jpg

กลุ่มโรงสีข้าวพระราชทานฯ จังหวัดน่าน 

66 ม.3 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140

– รับซื้อขายข้าวเปลือกและบริการสีข้าวทุกชนิด และจำหน่ายข้าวสาร 

  เปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.  

  ( หยุดวันเสาร์อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ )

– ร้านกาแฟสดภูพยัคฆ์ สาขาโรงสีข้าวพระราชทานฯ C:\Users\HP\Desktop\งานตั้น\1.แฟรชไดร์(ใหม่)\B1 ปักหมุดโรงสี\รูปภาพโรงสีข้าว\1.ช่องทางติดต่อ\QR CORD (โรงสีข้าวพระราชทานฯ).jpg

  และร้านค้าซูปเปอร์มาเก็ตโรงสีข้าวพระราชทานฯ

  เปิดทำการวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 085-7187221 โทรสาร 054-718885

เบอร์โทรฝ่ายตลาด นายพนม มังคละ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด 088-6416923               

E-Mail : [email protected]   

เว็ปไซด์ www.nanricemill.com