ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

Ban Nam Khrok Mai Kong Kwai Subdistrict, Mueang District, Nan Province

ความเป็นมา

             ตั้งอยู่ที่ บ้านน้ำครกใหม่ ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ทางใด้สุดของอำเภอเมืองน่าน ติดต่อกับ อำภอเวียงสา หลักกิโลเมตรที่ ๑๑ ทิศเหนือติด กับบ้านนาผา ทิศใต้ติดกับ บ้านสันติสุข (ปางสีเสียด) อำเภอเวียงสา ทิศตะวันออก ติดกับแม่น้ำน่าน และบ้านน้ำครกเก่า ทิศตะวันตก ติดภูเขา ทุ่งนา ป่า และสวน

ประวัติดั้งเดิมของบ้านน้ำครกใหม่

             มีตำนานเล่าขานกันมาช้านานว่า ชาวบ้านน้ำครกใหม่ สืบเชื้อสายมาจากชาวเชียงแสน เดิมตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศจีนตอนใต้ ถูกจีนรุกรานอพยพมาอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย ชาวเชียงแสน ได้อพยพมาอยู่ที่เชียงแสนหลวง (อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน ) ต่อมาถูกไทยใหญ่รุกราน จึงได้อพยพหนีลงมาตามลำน้ำโขง และบางพวกก็หนีมาทางบก พวกที่หนีลงมาตามลำน้ำโขงได้มาขึ้นบกที่เมืองบ่อแดน เมืองแก่นเท้า ซึ้งขึ้นกบล้านช้างของประเทศลาว ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่เป็นเวลานานก็มีอีกพวกหนึ่งเห็นว่าการนำมาหากินดเดียงพื้นที่ทำมาหากินมีน้อยเพราะนมากขึ้น จึงชวนกันอพยพมาหาที่อยู่ใหม่ โดยเดินทางมาทางเมืองเลยเละตั้งถิ่นฐานอยู่นั่นระยะหนึ่ง ก็อพบพต่อไปอีก พราะพื้นที่ทำกินไม่อุดมสมบูรณ์และถูกขอมรุกราน จึงพากันอพยพมาทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือย้อนขึ้นมาตั้งลักอยู่ที่บ้านศรีสะเกษ (อยู่ในอำเภอนาน้อยในน้อย ในปัจจุบัน) ต่อมาพากันเสาะหาแหล่งอุดมสมบูรณ์ไปเรื่อย ๆ จนมาอยู่ที่บ้านดอนไขยใต้ (อยู่ในอำเภอเวียงสาปัจจุบัน) พักหนึ่งที่ขาดแคลนน้ำ จึงพากันหาแหล่งทำกินใหม่มาพบ แหล่งน้ำและที่ทำมาหากินดีกว่า มีปลาชุกชุม สถานที่แห่งนี้ คือบ้านน้ำปั้ว (อยู่ในอำเภอเวียงสาในปัจจุบัน) ก็ปักหลักอยู่ที่นี่ แต่ในที่นี้ มีคนอพยพมาอยู่ก่อนแล้วซึ่งเป็น ลาว มักจะมีข้อพิพาทกับลาวบ่อย ๆ ก็พากันหนีขึ้นมาทางเหนือเล็กน้อย พักชั่วคราวอยู่ที่บ้านวังม่วง (อยู่เขตอำเภอเวียงสาในปัจจุบัน) ตอนนั้นมีหัวหน้ากลุ่ม ชื่อว่า หลวงหาญ แต่ตำนานเล่าว่า เข้าใจว่าเป็นเจ้าหลวงข้อมือเหล็กได้พามาอยู่ที่นี่ วันหนึ่งมีพ่อเฒ่าอิน และแม่เฒ่าสา  ได้ออกเสาะหาทำมาหากิน ก็มาเจอหนองน้ำใหญ่ ซึ่งมี ปลา ปู กุ้ง หอยชุกชุม เต็มหนองน้ำ มองดูขาวเหมือนกับปูนุ่น ก็กลับไปบอกพรรคพวกพากันมาอยู่ที่หนองน้ำแห่งนี้ ต่อมาได้ตั้งชื่อว่า หนองแห่ง และสืบเชื้อสายกันมาจนทุกวันนี้

ประวัติท่านพระครูอาทรนันทวัฒน์

๑. ตำแหน่งชื่อ พระครูอาทรนันทวัฒน์ ฉายา อาภากโร อายุ ๕๔ พรรษา ๓๐

วิทยฐานะ น.ธ. เอก วุฒิการศึกษา ปบศ. วัด น้ำครกใหม่ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง คือ

          – เป็นเจ้าอาวาสวัดน้ำครกใหม่

            – เจ้าคณะตำบลกองควาย

            – เป็นกรรมการอุปถัมภ์โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่

            – เป็นกรรมการอุปถัมภ์โรงเรียนน่านประชาอุทิศ

๒. บรรพชา – อุปสมบท วัน ๕ ฯ๑๔  ๔ ค่ำ ปี วอก วันที่ ๑๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ณ วัด ไก่แก้ว ตำบลในเมืองอำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

            – พระอุปัชฌาย์ พระญาณมงคล วัดมหาวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

            – พระกรรมวาจาจารย์ พระมหาเจริญ โชติธโร วัดมหาวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัfลำพูน

            – พระอนุสาวนาจารย์ พระมหาชวลิต จิรวทฒโณ วัดช้างฆ้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

๓. วิทยฐานะ

             พ.ศ. ๒๕๑๓ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

             พ.ศ. ๒๕๑๗ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเมธีวุฒิกร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

๔. งานปกครอง

            พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านน้ำครกใหม่ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

            พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นเจ้าคณะตำบลกองควาย ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน