ชื่อกองทุนภาษาไทย : กองทุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน

ชื่อกองทุนภาษาอังกฤษ : Development Nan Youth Club

ความเป็นมา

     กองทุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2558 จากการรวมกลุ่มของเยาวชนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านและความมุ่งมั่นตั้งใจของเยาวชนที่อยากจะพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดน่านให้คงอยู่รวมทั้งเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้แนวคิด “เยาวชนน่าน สืบสาน ส่งเสริม  สร้างสรรค์” โดยได้มีการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์และได้มีการรับสมัครสมาชิก แกนนำเยาวชน เพื่อร่วมอุดมการณ์ รวมไปจนถึงการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ โดยใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างกระแสในการเข้าถึงกลุ่มเยาวชนให้มาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบเพื่อค้นหาศักยภาพตัวเอง เช่น การร้องเพลง การฟ้อนรำ การเต้น การพูด การถ่ายรูป เล่นดนตรี และกิจกรรมที่น่าสนใจก่อให้เกิดการสร้างสุข เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และในที่สุดเยาวชนจะสามารถค้นพบศักยภาพของตนเองและนำไปช่วยชุมชนและสังคมต่อไป

คำขวัญกองทุน

คือ “เยาวชนน่าน สืบสาน ส่งเสริม  สร้างสรรค์”

 ความหมาย คือ การสืบสาน มุ่งเน้นการสืบทอดและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาจังหวัดน่านการส่งเสริมมุ่งพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมระหว่างเยาวชนร่วมกับชุมชนและสังคม สร้างสรรค์ มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน และภาคีเครือข่าย

วัตถุประสงค์

       1.  เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายเยาวชนอื่น ๆ ในจังหวัดน่าน

       2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดน่านมีโอกาสในการแสดงความสามารถและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ทั้งในมิติด้านสังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

       3. เพื่อช่วยเหลือเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาในการดำรงชีวิตตามปกติในพื้นที่จังหวัดน่าน      

เป้าหมาย

         กลุ่มเป้าหมายหลัก : วัยรุ่นและเยาวชนอายุ ๑๓-๒๐ ปี

กองทุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน คว้ารางวัล PATA GOLD AWARD 2020 สาขา การส่งเสริมพลังเยาวชน จากสมาคมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก