ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

Wat Nikhom Khanaram

Waeng Subdistrict, Phon Thong District, Roi Et Province

ประวัติวัดนิคมคณาราม

               ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ หมู่ ๔ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๙ เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ โดยมีนายจันทร์โท – นางสมณฑา ได้บริจาคที่ดิน ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๗๔ ตารางวา พร้อมด้วยญาติโยมชาวโพนทองบริจาคทรัพย์สร้างขึ้นขณะนั้นหลวงนิคมคณารักษ์ (เทียนกำเนิดเพชร) เป็นนายอำเภอคนแรก พระครูวิมลจันทรคุณ (ปู่นวล) เป็นเจ้าสำนักมีพระภิกษุ สามเณร มากพอสมควร ได้ตั้งชื่อว่า วัดนิคมคณาราม ตามชื่อนายอำเภอ จึงขออนุญาตตั้งวัดขึ้น วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. ๒๔๖๗ อุโบสถหลังเก่าได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ต่อมาได้รับเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างระดับประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ปัจจุบันได้ซื้อที่ดิน ๒ ไร่ รวมเป็น ๒๓ ไร่ ๒ งาน ๗๔ ตารางวา เลขที่วัด ๑๓๔ วัดนิคมคณาราม ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๑๐ 

พระครูนิคมคณานุกูล พร้อมอุบาสก – อุบาสิกา ได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ เริ่ม ๑๔ เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สร้างเสร็จ วันที่ ๑๘ เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รวม ๔ ปี ๖ เดือน ๙ วัน ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉลองวันที่ ๒๓ – ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๙ เมตร สิ้นเงิน ๙,๖๘๒,๙๘๑ บาท

 รายนามเจ้าอาวาส 

๑. พระครูวิมลจันทรคุณ  ปี พ.ศ.๒๔๖๓ – ๒๔๓๖

๒. พระครูนิคมคณาจารย์  ปี พ.ศ.๒๔๙๗ – ๒๕๑๒

๓. พระครูสุทธิญาณ  ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๔๕ (รองเจ้าคณะจังหวัด พระไพศาล สิริวัฒน์)

๔. พระครูนิคมคณานุกูล  ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – จนถึงปัจจุบัน

รายนามเจ้าคณะอำเภอโพนทอง

๑. พระครูศาสนกิจพิสุทธิ์ 

๒. พระครูพิมลจันทรคุณ ปี พ.ศ.๒๔๘๘ – ๒๔๙๗

๓. พระครูพิมลจันทรคุณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ – ๒๕๐๒

๔. พระครูสุวรรณ อังคณารักษณ์ ปี พ.ศ.๒๕๐๒ – ๒๕๐๘

๕. พระครูพิทักษ์ คณารมย์ ปี พ.ศ.๒๕๐๘ – ๒๕๑๖

๖. พระครูสุทธิญาณ ปี พ.ศ.๒๕๑๗ – ๒๕๓๙

๗. พระครูสุวรรณ โพธาภิบาล ปี พ.ศ.๒๕๔๐