ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Wat Boonwat Vihan Phra Aram Luang Hua Wiang Subdistrict, Mueang District, Lampang Province

ความเป็นมา

              วัดบุญวาทย์วิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีเนื้อที่วัด ๖ ไร่ ๒ งาน ๓๔ ตารางวา เป็นวัดโบราณที่มีความสำคัญสืบมาช้านาน สันนิษฐานว่าสร้างมาแล้วกว่า ๔๐๐ ปี แต่ไม่มีหลักฐานที่แน่นอนว่าใครเป็นผู้สร้าง และสร้างขึ้นในสมัยใด มีเพียงแต่คำบอกเล่าว่า เดิมเป็นวัดราษฎร์ ชื่อ วัดกลางเวียง เป็นวัดที่สำคัญประจำนครลำปาง คือเป็น

ศาสนสถานที่ใช้เป็นสถานที่ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา ในสมัยการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๔๗ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าหลวงคำสม เจ้าผู้ครองนครลำปาง ได้รื้อพระวิหารเก่าออก แล้วสร้างพระวิหารหลวงหลังหนึ่ง พระประธานองค์หนึ่ง พระเจดีย์องค์หนึ่ง กุฏิหลังหนึ่ง และหอไตรหลังหนึ่ง ครั้นได้สร้างเสร็จแล้วได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า วัดกลางหลวงไชยสัณฐาน

             ครั้นกาลเวลาล่วงไป ๑๐๘ ปี พ.ศ. ๒๔๕๕ เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปาง เห็นโบราณวัตถุต่าง ภายในอารามชำรุดทรุดโทรมมาก จึงให้รื้อพระวิหารหลวง หอไตร กุฏิ และกำแพงวัด ทั้งหมด แล้วตั้งให้หลวงประสานไมตรีราษฎร ผู้เป็นนายช่างได้กรุณาลอกแบบอย่างพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครมา มาจัดสร้างขึ้นใหม่ โดยได้สร้างพระวิหารหลวงหลังหนึ่ง และได้หล่อพระประธานขึ้นองค์หนึ่ง ขนานนามว่า พระเจ้าตนหลวง หน้าตักกว้าง ๑ วา ๒ ศอก สูง ๒ วา ๑๔ นิ้ว แล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๗ และรายงานเสนอขอเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า วัดหลวงบุญวาทย์บำรุง พระวิหารหลวงและพระประธานยังคงสภาพอันสวยงามอยู่ จนกระทั่งบัดนี้

อาณาเขตติดต่อ

             ทิศเหนือ         ติดกับที่ตั้งสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง

             ทิศตะวันออก   ติดกับถนนบุญวาทย์ และศาลากลางจังหวัด 

             ทิศใต้             ติดกับถนนไปรษณีย์ และตลาดราชวงศ์ 

             ทิศตะวันตก     ติดกับที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง

ลำดับเจ้าอาวาส 

๑. พ.ศ. ๒๔๕๗ – ๒๔๗๓ พระธรรมจินดานายก (ผาย)    ตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ลาสิกขา)

๒. พ.ศ. ๒๔๗๘ – ๒๔๘๑ พระปรีชาญาณมุนี (สุวรรณ)    ตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดลำปาง

    สร้างโรงเรียนปริยัติธรรมยังไม่ทันเสร็จถึงมรณภาพ

๓. พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๘๓ พระมหาสุรัส กาญนพ           รักษาการแทนเจ้าอาวาส (ลาสิกขา)

๔. พ.ศ. ๒๔๘๓ – ๒๔๘๗ พระวีรญาณมุนี (หมื่น)          ตำแหน่งรองเจ้าคณะมณฑลภาคพายัพ

    เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ๔ ปี ย้ายไปเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

๕. พ.ศ. ๒๔๘๗ – ๒๔๙๖ พระมหาชื่น มนุญโณ ป.ธ. ๕ น.ธ. เอก (ลาสิกขา)

๖. พ.ศ. ๒๔๙๗ – ๒๕๒๖ พระสิทธิปัญญาภรณ์ (สิงห์คำ พลวงศ์) ป.ธ. ๕ น.ธ.เอก ตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัด                 ลำปาง

๗. พ.ศ.๒๕๒๖ – ปัจจุบัน พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญโณ ป.ธ.๔ ศน.บ., ศน.ด.กิตติมศักดิ์, กศ.ด.     กิตติมศักดิ์) ตำแหน่งเจ้าอาวาส และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง

เสนาสนะภายในวัด

วัดบุญวาทย์วิหาร มีเนื้อที่ ๒ ไร่เศษ มีเสนาสนะ ดังต่อไปนี้

๑. พระอุโบสถ

๒. กุฏิสงฆ์ กฟผ.ประชารังสรรค์ ทรงไทยประยุกต์คอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ๓ ชั้น 

    กว้าง๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร

๓. กุฏิสงฆ์วิบูลย์ผล ทรงไทยประยุกต์คอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ๒ ชั้น กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร

๔. พระเจดีย์

๕. ศาลาราย

๖. อาคารปฏิสังขรณ์พระสุนทรมุนี ปี ๗๓ เป็นอาคาร คสล. สูง ๓ ชั้น กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๒ เมตร

๗. อาคารปริยัติธรรม เป็นอาคารคอนกรีตเสริมไม้ สูง ๒ ชั้น กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

๘. โรงครัว เป็นอาคาร คสล. สูง ๒ ชั้น

๙. ห้องน้ำ – ห้องสุขา จำนวน ๒ หลัง รวม ๒๐ ห้อง