ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

Wat Tha Si

Ban Dong Subdistrict, Mae Mo District, Lampang Province

ความเป็นมา

วัดท่าสี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสี ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒ โดยชาวบ้านอพยพมาจากหลายที่ได้รวมตัวกันสร้างขึ้น “ท่าสี” ตามประวัติสมัยก่อนถนนพหลโยธินยังเป็นลูกรัง การคมนาคมค้าขาย เชียงราย พะเยา ต้องใช้เกวียนลากแทนรถ จึงใช้ที่นี้เป็นที่พักก่อนจะเข้าในเมืองลำปาง ส่วนใหญ่จะพักใต้ต้นโพธิ์ ซึ่งภาษาเหนือชื่อ ต้นศรี ดังนั้นจึงใส่ชื่อว่า ท่าสี หมายความว่าที่พักใต้ต้นโพธิ์

ประวัติเจ้าอาวาส 

พระครูสถิตวรพินิต (วินิด แก้วมูล) อายุ ๔๗ พรรษา ๒๕ เกิด ณ บ้านเลขที่ ๖๔ บ้านท่าสี หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๗ บรรพชาเมื่อวันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐  ณ พัทธสีมาวัดหางฮุง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พระครูวิมลบุญญาทร เจ้าคณะอำเภอแม่เมาะ อุปัฌาย์ 

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ พัทธสีมา วัดพระธาตุจอมแตง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พระครูอมรธรรมปยุต เจ้าคณะอำเภอแม่ริม พระอุปฌาย์ 

พระครูสถิตวรพินิต (วินิด แก้วมูล) เจ้าอาวาสวัดท่าสี / เจ้าคณะตำบลบ้านดง

การศึกษาทางโลก พ.ศ. ๒๕๕๐ จบพุทธศาสตร์บัณฑิต มจร.ลำปาง 

การศึกษาทางธรรม พ.ศ. ๒๕๓๒ จบนักธรรมชั้นเอก 

ตำแหน่งการปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๘ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าสี

พ.ศ. ๒๕๔๓ เจ้าอาวาสวัดท่าสี

พ.ศ. ๒๕๔๘ รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลบ้านดง

พ.ศ. ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านดง 

พ.ศ. ๒๕๔๙ เจ้าคณะตำบลบ้านดง

สมณะศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๕๔ พระครูสัญญาเจ้าคณะตำบลชั้นโท

พ.ศ. ๒๕๕๙ พระครูสัญญาเจ้าคณะตำบลชั้นเอก

เสนาสนะภายในวัด

๑. กุฏิ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒

๒. วิหาร สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. เจดีย์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕

กิจกรรมประจำปี

๑. บรรพชาสามเณรอุปสมบทหมู่ประจำปี วันที่ ๒๘ เดือนมีนาคม ถึง วันที่ ๘ เดือนเมษายน

๒. สรงน้ำพระธาตุ วันที่ ๓๑ เดือนมกราคม

๓. สลากกิต ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เหนือ 

วัดท่าสี มีพระภิกษุจำพรรษา ๖ รูป สามเณร ๒ รูป