ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

Wat Rong Het Ban Haeng Subdistrict, Ngao District, Lampang Province

ความเป็นมา

วัดร่องเห็ด ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙ บ้านร่องเห็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปางรหัสไปรษณีย์ ๕๒๑๑๐ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินวัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา วัดร่องเห็ด สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๐ เป็นวัดเก่าแก่ มีพระเก่าแก่เป็นที่ศรัทธากราบเคารพบูชา สรงน้ำทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เดิมชื่อ วัดร่องเป็ดคำ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ฝังวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือประมาณ ๑ เส้น ๑๐ วา ๕ ศอก จรดแม่น้ำ 

ทิศใต้ประมาณ ๑ เส้น ๑๐ วา ๕ ศอก จรดถนน 

ทิศตะวันออกประมาณ ๑ เส้น ๕ วา ๒ ศอก จรดถนน 

ทิศตะวันตกประมาณ ๑ เส้น ๕ วา ๒ ศอก จรดแม่น้ำ

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย 

๑. อุโบสถ ๒. กุฏิ 

๓. ศาลาการเปรียญ ๔. ศาลาอเนกประสงค์ 

๕. หอระฆัง ๖. ห้องน้ำ 

๗. อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้

พระอธิการบริสุทธิ์   สุทฺธจิตฺโต ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสปัจจุบัน