ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

  Wat Ponga 

Mae Kawa Subdistrict, Sop Prap District, Lampang Province

ความเป็นมา

                วัดปงกา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ เดิมทีวัดปงกา ครั้งแรกตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำวัง ใกล้ศาลาเจ้าบ้านในปัจจุบัน มีปัญหาน้ำท่วมจึงย้ายมาที่สวนเฉลิมพระเกียรติ จนถึงปี พ.ศ.๒๔๔๕ จึงย้ายวัดขึ้นไปอยู่บนม่อนที่ดูสงบ จึงชักชวนคณะศรัทธาขึ้นแผ้วถางเพื่อสร้างเป็นวัดในปัจจุบัน

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดกับแม่น้ำแม่ทาน

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนบ้านปงกา

ทิศใต้ ติดกับที่สาธารณประโยชน์

ทิศตะวันตก ติดกับแม่น้ำวัง

อาคารเสนาสนะ

๑.  วิหาร  ๑  หลัง ๒.  อุโบสถ  ๑  หลัง

๓.  กุฏิสงฆ์  ๒  หลัง ๔.  กุฏิรับรอง  ๑  หลัง

๕.  หอพิพิธภัณฑ์  ๑  หลัง ๖.  หอระฆัง  ๑  หลัง

๗.  พระธาตุ  ๑  องค์ ๘.  เจดีย์องค์ปฐมอดีตเจ้าอาวาส  ๑  หลัง

๙.  ศาลาบูรพาจารย์  ๑  หลัง ๑๐. ศาลาบาตร  ๑  หลัง

๑๑. ศาลาอเนกประสงค์  ๒  หลัง ๑๒. ศาลาอดีตเจ้าคณะอำเภอ  ๑  หลัง

๑๓. โรงเก็บของ  ๑  หลัง ๑๔. โรงครัว  ๑  หลัง

๑๕. ห้องน้ำ-สุขา  ๔  หลัง

รายนามเจ้าอาวาส

๑.  พระครูรัตนาลังการ (อดีตเจ้าอาวาสวัดปงกาและรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอสบปราบ)

     พ.ศ. ๒๔๕๔ – พ.ศ. ๒๕๐๙

๒.  พระครูสิริวรวงค์ (อดีตเจ้าอาวาสวัดปงกาและอดีตเจ้าคณะตำบลแม่กัวะ) พ.ศ. ๒๕๐๙ – พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.  พระอธิการเอกรินทร์  วชิรธมฺโม (เจ้าอาวาสวัด) พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน

ปูชนียวัตถุ

๑.  พระประธานในวิหาร  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓

๒.  พระพุทธเมตตา  ได้รับบริจาคจากคณะศรัทธาประเทศสิงคโปร์

๓.  ท้าวเวสสุวรรณ

๔.  พระสีวลี

๕.  พญานาค

๖.  รูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส  ๓  องค์

สถานที่ท่องเที่ยวภายในวัด

๑.  ศาลเจ้าพ่อพระยา  เจ้าพ่อพระยาเป็นนักรบชาวเหนือ ถูกน้องชายตามล่าเพื่อยึดอำนาจและโดนจับถ่วงน้ำเป็นเวลาอยู่ ๗ วัน ๗ คืน ซึ่งบริเวณที่เจ้าพ่อพระยาถูกจับถ่วงน้ำนั้นได้กลายเป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์ปลาแห่งลุ่มแม่น้ำวัง ชาวบ้านนั้นนับถือเจ้าพ่อพระยาให้เปรียบเสมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยปกปักษ์รักษาหมู่บ้าน

๒.  แพปลาลุ่มน้ำวัง  โดยชาวบ้านปงการ่วมกับนายอำเภอสบปราบและกรมประมงจัดให้เป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์ปลา

เกียรติประวัติวัดปงกา

๑. เป็นที่ตั้งสำนักงานเจ้าคณะตำบลแม่กัวะ

๒. เป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมประจำตำบลแม่กัวะ

๓. เป็นสถานที่บำเพ็ญศาสนกิจทั้งศาสนจักรและอาณาจักร

๔. ได้รับรางวัลวัดส่งเสริมสุขภาพ

๕. มีกองทุนบุญนิธิไว้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในอนาคต

๖. ได้รับรางวัลวัดส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๐