ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

Wat Sala Dong Lan

Sala Subdistrict Koh Kha District Lampang Province

ความเป็นมา 

วัดศาลาดงลาน เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๑ บ้านศาลาดงลาน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๗๘ ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๓๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

วัดศาลาดงลาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ เดิมสถานที่ตั้งวัดมีเพียงซากเจดีย์ร้างหลังหนึ่งเท่านั้น ชาวบ้านที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ได้ช่วยกันถากถางบริเวณที่พบเจดีย์และจึงตั้งวัดขึ้นใหม่ สำหรับชื่อวัดนั้น มีปรากฏในคัมภีร์ที่จารด้วยอักษรพื้นเมืองล้านนา ว่า วัดศาลาไผ่ล้อม ชาวบ้านบ้างก็เรียกตามชื่อเดิมของหมู่บ้านว่า วัดสันป่าเป้า  สันนิษฐานว่า คงมีต้นเป้าขึ้นมากตามพื้นที่ของหมู่บ้าน ซึ่งมีภูมิภาคเป็นเนินลาดเอียงเข้าหาแม่น้ำวังด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นทางการว่า วัดศาลาดงลาน ตามชื่อของหมู่บ้าน

อาณาเขต 

ทิศเหนือ จรด ถนนสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน
ทิศตะวันออก จรด ถนนสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน
ทิศตะวันตก จรด ถนนสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน
ทิศใต้  จรด บ้านราษฎรและถนนสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน

ปูชนียวัตถุ

พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ลักษณะมีเรือนแก้วก่ออิฐถือปูน ขนาดหน้าตัก กว้าง ๖๖ นิ้ว สูง ๗๘ นิ้ว ลงรักปิดทอง

ปูชนียสถาน

เจดีย์ ๑ หลัง กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร สูง ๑๑ เมตร

การบริหารและการปกครอง 

๑. พระก๋อง
๒. พระอินตา (จันทร์สุภาเสน)
๓. พระไชย (นะสะโต)
๔. พระครูปันแก้ว นามวํโส (ยะใจหมั้น)
๕. พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน  เจ้าอาวาสปัจจุบัน

ประวัติเจ้าอาวาส

นาม พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน ฉายา ภทฺทสิริ  อายุ ๕๙ พรรษา ๓๘
อุปสมบท  วันที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ ณ วัดศาลาหลวง จังหวัดลำปาง
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๔, น.ธ.เอก, ศษ.บ., พธ.ม.

ตำแหน่งปัจจุบัน 

. ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศาลาดงลาน
๒. ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเกาะคา
๓. ดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์
๔. ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายงานสาธารณูปการ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง