ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Wat Yang Oye

Wiang Tan Subdistrict, Hang Chat District, Lampang Province

ความเป็นมา

               วัดยางอ้อย ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง เริ่มก่อสร้างประมาณปี พ.ศ. ๒๔๒๒ มี พระภิกษุศรีวิไชย เป็นประธานจัดสร้าง 

              ปัจจุบันมี พระครูอาทรพิพัฒนคุณ ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบลเวียงตาล

ปูชนียวัตถุ และสถานที่สำคัญในวัดยางอ้อย

              ๑. พระใหญ่ อุโบสถล้านนา

              ๒. พระพุทธทีปังกรมุนี (หลวงพ่อพระสุข) พระคู่วัดยางอ้อย

              ๓. พระเจดีย์ (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ,พระอรหันตธาตุ)

              ด้วยวัดยางอ้อยได้จัดสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขึ้นมา ๑ หลังมีขนาดกว้าง x ยาว ๑๐ x ๑๖ เมตร โดย มีวัตถุประสงค์การจัดสร้างเป็นอาคาร ๒ ชั้น สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งพระภิกษุสามเณร และชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมงานต่างๆในพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ อาคารศาลาอเนกประสงค์ประกอบด้วย ห้องพักสำหรับพระภิกษุสามเณร ที่เข้ามาจำพรรษา บวชเรียน ที่รับรองฯ ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องเก็บของ

ทั้งนี้การจัดสร้างยังขาดงบประมาณอีกเป็นจำนวนมาก จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตามกำลัง

สามารถเติมบุญเข้าบัญชี ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

ชื่อบัญชี วัดยางอ้อย เลขบัญชี 016292085744

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 089-2665906

โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) 

ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Wat Ban Mo Suksa School (Phra Pariyatthamma Department of General Education)

Pongyang Khok Subdistrict, Hang Chat District, Lampang Province

ความเป็นมา

           ตั้งอยู่วัดบ้านหม้อ เลขที่ ๓ หมู่ ๑๒ ถนนห้างฉัตร–เกาะคา ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 

          เป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๓๖ โรงเรียนได้รับใบอนุญาตการจัดตั้งโรงเรียนจากกรมการศาสนาใบอนุญาตเลขที่ ๑๒๕/๒๕๓๖ ลงวันที่วันที่ ๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖  โดยมี พระครูสุวรรณนันทสาร  เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการต่อมาเมื่อวันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๓๖  ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนชื่อว่า โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา จึงถือเป็นวันกำเนิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ  จำนวนนักเรียนพระภิกษุสามเณรเพิ่มขึ้นตามลำดับ 

การบริหารในปัจจุบัน มี  พระครูปริยัติพัฒนกิตติ์ (เจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร) เป็นผู้จัดการ  

             พระปลัดสุริยา  โสภณภทฺโท เป็นผู้อำนวยการ  

             นายเกียรติพร  ทะดวงสอน  เป็นรองผู้อำนวยการ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระเมตตารับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มจังหวัดลำปาง เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖