ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

Wat Mae Hai

Na Sang Subdistrict, Koh Kha District, Lampang Province

ความเป็นมา

วัดแม่ไฮ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ อาณาเขตทิศเหนือ จรดทุ่งนา ทิศใต้ จรดทุ่งนา ทิศตะวันออก จรดทุ่งนา ทิศตะวันตก จรดถนนพหลโยธิน วัดสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิ หอระฆัง ศาลาลาย

ปูชนียวัตถุ พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน 

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม         

๑. พระมี พ.ศ. ๒๔๗๔ – ๒๔๙๗   

๒. พระอธิการอ้าย จันทสโร พ.ศ. ๒๔๙๗ – ๒๕๑๖                     

๓. พระทา พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๑๘    

๔. พระหลั่น พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙                              

๕. พระสมศย อินต๊ะบุรี พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๔                         

๖. หลวงพ่อใจมา โกวิโท พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๙ 

๗. หลวงพ่อแก้ว จิรธมฺโม พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๐  

๘. พระครูพิสณฑ์อรรถกิจ (วิเชียร แสงแก้ว) พ.ศ. ๒๕๓๐ ถึงปัจจุบัน 

พระครูพิสณฑ์อรรถกิจ เจ้าอาวาสวัดแม่ไฮ

ประวัติท่านพระครูพิสณฑ์อรรถกิจ เป็นบุตรของ พ่อทอง แม่ดี แสงแก้ว เกิดวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ บรรพชาอุปสมบท ในวันที่ ๑๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เวลา ๐๗.๑๘ น. ณ วัดนาแส่ง ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีพระครูรัตนประภากร (ครูบาคำปัน วัดนาแส่ง) เป็นพระอุปัชฌาย์ ตำแหน่งการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่ไฮ

ตำแหน่งการปกครอง

เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่ไฮ ตำบลนาแส่ง

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร

เจ้าอาวาสวัดราช (ชั้นโท) ในราชทินนามที่ พระครูพิสณฑ์อรรถกิจ

เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   – ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระคู่สวดกรรมวาจาสังนกรรม

   – ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตของอำเภอเกาะคา

   – ได้รับการแต่งตั้งเป็นหน้าหน่วยอบรมประจำตำบล (ตำบลนาแส่ง)

เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

เมื่อวันที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นเจ้าคณะ

ตำบล (ชั้นโท) ในราชทินนามเดิม

เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นเจ้าคณะตำบล

(ชั้นเอก) ในราชทินนามเดิม

วุฒิการศึกษาทางธรรม

– เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ สอบได้นักธรรมชั้นตรี

– เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ สอบได้นักธรรมชั้นโท

– เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบได้นักธรรมชั้นเอก

วุฒิการศึกษาทางโลก

– ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต (เอกปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย