ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Wat Pong Saen Thong

Pong Saen Thong Subdistrict, Mueang Lampang District, Lampang Province

ที่ตั้งวัด  วัดปงแสนทอง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

สถานะวัด

ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๔ รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒