ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Wat Thung Kwian

Wiang Tan Subdistrict, Hang Chat District, Lampang Province

ความเป็นมา

วัดทุ่งเกวียน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เนื้อที่ตั้งวัด ๒ ไร่ ๓ งาน วัดได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก ๒ ไร่ ๒ งาน ๕๙ ตารางวา รวมเนื้อที่ของวัด ๕ ไร่ ๑ งาน ๕๙ ตารางวา ตามหลักฐานของกรมศาสนา (เดิม) วัดทุ่งเกวียน สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๐ มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษามาโดยตลอด แต่ไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร วัดทุ่งเกวียน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒

รายนามเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบ ดังนี้

  1. พระครูยอดใจ สิริโย พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๕๑๔ 
  2. พระอธิการสมเกียรติ พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๓๗
  3. พระอธิการสมชาย ยสินฺธโร พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖
  4. พระอธิการธรรมนูญ สมาธิรโต พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน

เสนาสนะภายในวัด มีองค์ประกอบเหมือนวัดทั่วไป มีโบสถ์ พระประธาน และพระพุทธรูปอื่น ๆ พระมหาธาตุเจดีย์, พระพุทธเจ้าจักรพรรดิอุดมมงคล 

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ประจำปี ตรงกับวันเพ็ญ เดือนหก เหนือ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔) ของทุกปี