ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Wat Ming Mueang Mun 

Phichai Subdistrict , Amphoe Mueang Lampang, Lampang Province

ความเป็นมา

       วัดมิ่งเมืองมูล เดิมตั้งอยู่ริมแม่น้ำวัง  ต่อมาน้ำเซาะตลิ่งเข้าถึงบริเวณวัดจึงย้ายมายังที่ตั้งปัจจุบัน สร้างวัดขึ้น ใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐  ไม่มีการระบุและหลักฐานปรากฎแน่ชัดถึงเวลาก่อตั้งและสร้างในเวลาใด เดิมมีวัดชื่อว่า  “วัดดอนมูล”  ได้ถูกแม่น้ำวังกัดเซาะตลิ่งพังในหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัง หรือ บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งฝ่าย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สถานที่ปัจจุบัน คือ บ้านมิ่งมงคล  หมู่ที่ ๑๗  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่  ๒๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖

  

อาคารเสนาสนะ 

       อุโบสถหลังใหม่ (หลังเก่าได้รื้อเพื่อสร้างใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓)   ศาลาการเปรียญ และกุฏิ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูป เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๖ เมตร ยาว ๕๔  เมตร  ๖ ไร่ ๑ งาน  ๒๐  ตารางวา

อาณาเขต

        ทิศเหนือ ประมาณ  ๕๖  วา จรดถนนพหลโยธิน

        ทิศใต้ ประมาณ  ๕๖  วา จรดหมู่บ้าน

        ทิศตะวันออก ประมาณ ๔๕  วา จรดหมู่บ้าน

        ทิศตะวันตก ประมาณ  ๔๕  วา จรดหมู่บ้าน

ลำดับเจ้าอาวาส (ตั้งแต่รูปแรกจนถึงปัจจุบัน)

     พระจ๋อย จนฺตสีโล                                      พ.ศ. ๒๔๕๖  –   ๒๔๕๘

      พระอินตา จนุทว์โส                                    พ.ศ. ๒๔๕๙  –  ๒๔๖๕

  พระศรีมูล ตธมฺโม                                      พ.ศ. ๒๔๖๖ –   ๒๔๖๙

        พระนิกร คมภีโร                                        พ.ศ. ๒๔๗๐ –   ๒๔๗๖

        พระอินปั่น มุนิวํโส                                     พ.ศ. ๒๔๗๗ –  ๒๔๙๗

        พระครูอาทรพิพัฒนกิจ (สุคำ สาธโร)        พ.ศ. ๒๔๙๘  –  ๒๕๕๕

        พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี                 พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน