ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาน จังหวัดลำปาง

Wat Nadao 

 Some Sai Subdistrict, Ngan District, Lampang Province

ความเป็นมา

               วัดนาเดา  ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖/๑ หมู่ ๖ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ๕๒๒๑๐ วัดนาเดา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๑๓ ตารางวา น.ส.3ก เลขที่ ๔๒๓  วัดนาเดา สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๑๓๔๐ ในสมัยท้าวอนันตยศ พระโอรสของพระนางจามเทวีเจ้าเมืองหริภุญไชย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร

อาณาเขตติดต่อ

               ทิศเหนือ    ประมาณ ๑๔๖ เมตร จรดที่นาของเอกชน
ทิศตะวันออก  ประมาณ ๑๕๐ เมตร จรดที่นาเอกชนและลำเหมือง
ทิศตะวันตก    ประมาณ ๑๔๘ เมตร จรดลำเหมืองสาธารณะที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๗๖ ตารางวา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

             ๑. อุโบสถ        

             ๒.เจดีย์

             ๓. ศาลาการเปรียญ

             ๔. วิหาร

             ๕. กุฏิ

ปูชนียวัตถุ

            มีพระพุทธรูปทองสำริด, พระสิงห์สามศิลปะเชียงแสน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส ๗ รูป ดังนี้

๑. พระเตชะ  เดชว์โส     พ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๔๕๗

๒. ครูบาคำ   กาวิโร       พ.ศ. ๒๔๕๗ – ๒๔๖๐

๓. พระพุฒิ   พุฒิมา       พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๔๖๕

๔. พระตุ้ย    พุฒิมา       พ.ศ. ๒๔๖๕ – ๒๔๗๐

๕. เจ้าอธิการมูล  เทวินโท    พ.ศ. ๒๔๗๐ – ๒๔๙๕

๖.  พระครูโสภณคณารักษ์   พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๕๓๐

๗. พระครูไพโรจน์ปัญญาวุธ  พ.ศ. ๒๕๓๑ จนถึงปัจจุบัน