ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

Wat Muang Chum

Serm Sai Subdistrict, Serm Ngam District, Lampang Province

ความเป็นมา

วัดม่วงชุม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา วัดม่วงชุม สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖๙ 

อาณาเขต 

ทิศเหนือ ประมาณ ๔๖ วา จดถนน 

ทิดใต้ ประมาณ ๕๑ วา จดบ้านของเอกชน 

ทิศตะวันออก ประมาณ ๒๑ วา จดบ้านของเอกชน 

ทิศตะวันตก ประมาณ ๔๐ วา จดที่ดินของเอกชน 

ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๒๗ ตารางวา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย กุฎี

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสจำนวน ๑๗ รูป 

 1. พระเป็ง พ.ศ. ๒๓๖๙ – ๒๓๙๒  
 2. พระวงค์ พ.ศ. ๒๓๙๒ – ๒๔๑๓
 3. พระมูล พ.ศ. ๒๔๑๔ – ๒๔๓๙
 4. พระตา พ.ศ. ๒๔๔๐ – ๒๔๔๙ 
 5. พระก๋อง พ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๔๕๗ 
 6. พระฟ๋อง พ.ศ. ๒๔๕๘ – ๒๔๖๐
 7. พระทา พ.ศ. ๒๔๖๑ – ๒๔๖๘ 
 8. พระธรรมชัย พ.ศ. ๒๔๖๙ – ๒๔๗๘ 
 9. พระต๊ะ พ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๔๘๑ 
 10.  พระก้อง พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๕๐๔ 
 11.  พระอ้าย พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๑๕ 
 12.  พระบุญยงค์ พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๒๓ 
 13.  พระอมร เตชปญฺโญ พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๕
 14.  พระครูอุปถัมภ์ธรรมคุณ พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๔๕
 15.  พระอธิการนพชัย พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๖
 16.  พระอธิการภูวพรรษิษฐ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
 17.  พระครูพิสุทธิ์วีรานุวัตร พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน

การศึกษา มีโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกธรรมเปิดสอน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕