ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

Wat Ma Nuea

Lampang Luang Subdistrict, Koh Kha District, Lampang Province

ความเป็นมา

               ตั้งอยู่เลขที่ ๗๑ บ้านม้าเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวา น.ส.๓ ก. เลขที่ ๑๕๖๗

               วัดม้าเหนือ เดิมชื่อ วัดบ้านม้าเหนือ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๔๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๔ เมตร

อาณาเขต 

              ทิศเหนือ  ประมาณ ๖๔.๘๐ เมตร จรดบ้านราษฎร 

              ทิศใต้  ​  ประมาณ ๔๗.๒๐ เมตร จรดทางเดินสาธารณะ 

              ทิศตะวันออก ประมาณ ๘๒ เมตร จรดบ้านราษฎร 

              ทิศตะวันตก   ประมาณ ๑๐๗.๙๐ เมตร จรดทางสาธารณะ

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย 

             ๑. อุโบสถ 

             ๒. วิหาร ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นลายคำ (ลายดอกไม้ทำด้วยทองคำเปลว)

             ๓. ศาลาการเปรียญ 

             ๔. มณฑปหลังคาเป็นรูปเจดีย์ ๕ ยอด 

             ๕. หอไตรธรรมจักร 

             ๖. กุฎิ 

             ๗. หอฉัน

             ๘. ศาลาบาตร และศาลาโรงครัว

ปูชนียวัตถุ 

             ๑. พระพุทธรูปสร้างด้วยอิฐถือปูน ปิดด้วยทองคำเปลว 

             ๒. พระพุทธรูปทองสำริด พระพุทธรูปทองเหลืองรมดำ 

             ๓. พระพุทธรูปสร้างด้วยแร่ดีบุก

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามดังนี้ จำนวน ๕ รูป 

๑. พระโพธิลังกา 

๒. พระก่ำ 

๓. พระอธิการศรีลาด 

๔. พระครูประสาทสัทธาคุณ 

๕. พระอธิการศรีโรจน์ ปญฺญาวุโธ เป็นเจ้าอาวาสในปัจจุบัน