ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

Wat Don Chai

Na Noi Subdistrict, Na Noi District, Nan Province

ความเป็นมา

วัดดอนไชย เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในเขตตัวเมือง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างโดย พระเจ้าอนันตวรฤทธิเดช (เจ้ามหาชีวิต) พระบิดาของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ และเจ้ามหาพรมสุรธาดาฯ ถือเป็นโบราณสถานเก่าแก่ของอำเภอนาน้อย วัดดอนไชยได้สันนิษฐานว่าอายุการสร้างวัดประมาณ ๔๐๐ ปีมาแล้ว 

อุโบสถวัดดอนไชยสร้างขึ้นโดย พระเจ้าอนันตวรฤทธิเดช (เจ้ามหาชีวิต) เป็นอุโบสถเก่าแก่ของวัด หลังคามุงด้วยไม้ (แป้นเก็ต) ช้อนชั้นรับรองด้วยนาคตัน หรือคันทวย ที่ใช้รับคานของอุโบสถ ปรากฏอยู่ทั้งสองข้างของอุโบสถ ซึ่งแกะสลักด้วยไม้มีความสวยงามตามแบบที่ทำขึ้นโดย สล่าหลวง (ช่างหลวง) ของเมืองน่าน และที่ตั้งวัดมีความโดดเด่น เพราะตั้งอยู่บนที่ราบสูง

แผ่นศิลาจารึกวัดดอนไชยที่มีความเก่าแก่หลายร้อยปี ในปี พ.ศ. ๒๔๒๒ เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน ได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อจากเมืองงัว เป็นเมืองศรีษะเกษ และในปีเดียวกันพระองค์ร่วมกับพระญาติและราษฎรได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์วัดดอนไชย และได้ทรงถวายที่นาไว้กับวัดดอนไชยชื่อว่า นาครัว เป็นศิลาจารึกที่มีอยู่ ๑๓๕ ปีมาแล้ว

เพดานแก้วอังวะ คนเมืองเรียกแก้วจีน เป็นดาวเพดานแก้วอังวะที่พบมากที่สุดในอำเภอนาน้อย ปรากฏลวดลายดอกสีกลีบ และลายดาวแปดแฉกปิดทองประดับแก้วอังวะหลากหลายสี สร้างขึ้นโดยช่างหลวงเมืองน่านในสมัยนั้น

พระพุทธนวหรคุณแก่นจันน์ เป็นพระพุทธรูปไม้ที่มีขนาดเล็กที่สุดซึ่งเป็นพระพุทธไม้แก่นจันน์ที่หายาก มีจำนวน ๙ องค์ เป็นพระพุทธรูปไม้แก่นจันน์หอม ที่มีความสวยงามและมีความโดดเด่น ที่ท่านทั้งหลายควรมาสักการะและเยี่ยมชม

พระเจ้าหลวงวัดดอนไชย เป็นพระประธานปางมารวิชัย ก่ออิฐถือปูนในพระอุโบสถของวัดดอนไชยมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีความสวยงามตามแบบศิลปะล้านนา มีความศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดที่ได้มาอธิษฐานสักการะขอพรจากพระเจ้าหลวง เชื่อกันว่าจะประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว