ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

Wat Naka

Nong Daeng Subdistrict, Mae Charim District, Nan Province

ความเป็นมา

วัดนาคา ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐ บ้านนาคา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๗๓ ตารางวา น.ส.๓ ก เลขที่ ๙๒๖ วัดนาคา สร้างเมื่อวันที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๐๔ โดยมีพระปิมสาร ได้นำศรัทธาชาวบ้านนาคาสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ ประมาณ ๓๕ วา จรดลำห้วยถุ

ทิศใต้ ประมาณ ๔๑ วา จรดที่ดินเอกชนและถนนสาธารณะ

ทิศตะวันออก ประมาณ ๓๗ วา จรดถนนสายน่านแม่จริม 

ทิศตะวันตก ประมาณ ๒๘ วา ๒ ศอก จรดลำเหมืองสาธารณะและที่ดินเอกชน ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๔๕ ตารางวา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
๑. อุโบสถ
๒. กุฏิสงฆ์
๓. ศาลาการเปรียญ
๔. ศาลาบำเพ็ญกุศล
๕. หอกลอง
๖. หอระฆัง

ปูชนียวัตถุมี

พระพุทธรูปพระประธาน สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๔ และพระพุทธรูปต่าง ๆ

การบริหารและปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
๑. พระปิมสาร
๒. พระศรีวัย
๓. พระบุญเปล่ง
๔. พระศรีใจ
๕. พระอธิการบุญเปล่ง
๖. พระบุญเปลี่ยน
๗. พระสวัสดิ์
๘. พระอธิการสะอาด
๙. พระสด รัตนโชโต
๑๐. พระอธิการแสงคำ สญฺญโต
๑๑. พระอธิการศรีวัย อุตตโม
๑๒. พระครูวิสุทธิ์ปัญญาธร ฉายา ปญฺญาโร เจ้าอาวาสปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นโทเจ้าคณะตำบล เมื่อวันที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้เลื่อนสมณดิ์เศักจ้าคณะตำบลชั้นโท เป็นชั้นเอก

ประวัติพระครูวิสุทธิ์ปัญญาธร ชื่อ พระครูวิสุทธิ์ปัญญาธร ฉายา ปญฺญาธโร อายุ ๗๑ ปี พรรษา ๕๑ วิทยาฐานะ น.ธ.เอก ระดับ ๔ ม.๖

พระครูวิสุทธิ์ปัญญาธร เจ้าอาวาสวัดนาคา เจ้าคณะอำเภอแม่จริม 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 

๑. เจ้าอาวาสวัดนาคา ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

๒. เจ้าคณะอำเภอแม่จริม พ.ศ. ๒๕๕๒

๓. ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๖

สถานะเดิม ชื่อ ศรี นามสกุล พรมจันที เกิดวัน ๔ฯ ๑๒ ค่ำ ปีขาล วันที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๓ บิดา นายคำมี พรมจันที มารดา นางหลง วงค์หลอบ บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

บรรพชา วัน ๕ฯ ๖ ค่ำ ปีมะเส็ง วันที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ วัดนาคา ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

พระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการคำสาร สุภาจาโร วัดมงคล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

อุปสมบท วัน ๕ฯ๗๗ ค่ำ ปีจอ วันที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓ วัดพรหม ตำบลฝายแก้ว อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

พระอุปัชฌาย์ พระใบฏีกาบุญส่วย เตชปุญฺโญ (ปัจจุบันเป็น พระครูนันทรัตนญาณ) วัดหัวเวียงเหนือ ตำบลฝายแก้ว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

เลื่อนชั้นเจ้าคณะตำบลชั้นโท เป็นเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๗