ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

Wat Ping Luang

Ping Luang Subdistrict, Na Muen District, Nan Province

พระยอดขุนพล

ความเป็นมา

วัดปิงหลวง ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๐ บ้านมะค่างาม ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน วัดปิงหลวง เดิมชื่อวัดดอนแก้วน้ำปิง (อยู่ทางทิศเหนือของวัดในปัจจุบัน) ต่อมาย้ายมาอยู่ที่ตั้งวัดปัจจุบันเปลี่ยนชื่อวัดมหาพิงคาราม เปลี่ยนเป็นวัดพิงค์หลวง และวัดปิงหลวง สร้างประมาณปี พ.ศ. ๒๐๕๓ (มีจารึกหน้าบันวิหารหลังเก่าที่รื้อถอนไป) โดยครูบาอาทิตย์และคณะศรัทธาวัดปิงหลวงช่วยกันสร้างขึ้น โดยมีพระพุทธมหาพิงคารามพระประธานปูนปั้น ลงรักปิดทองในโขง (ซุ้ม) แบบล้านนา น่านตะวันออก มีแห่งเดียวในอำเภอนาหมื่น นอกจากนั้นยังมีตุงไม้แกะสลัก (ตุงกระด้าง) เป็นรูปพระเจ้า ๕ พระองค์ สร้างโดยช่างชื่อชัยทัต – ชัยเสน นอกจากนั้นวัดปิงหลวงยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นภาพเรื่องเล่าความเป็นมาของตำบลเมืองลี – ตำบลปิงหลวง ตลอดถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของชาวบ้านที่ควรค่าอนุรักษ์ และศึกษา โดยตั้งใจให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สนใจทุกคน 

สถานะภาพของวัดในปัจจุบัน

– ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ 

– ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ 

สถานที่ที่น่าสนใจภายในวัดปิงหลวง 

๑. มีพระพุทธมหาพิงคาราม พระประธานปูนปั้น ลงรักปิดทองในโขง (ซุ้ม) แบบล้านนา น่านตะวันออก มีแห่งเดียวในอำเภอนาหมื่น

๒. มีภาพจิตกรรมฝาผนัง เป็นภาพเรื่องเล่าความเป็นมาของตำบลเมืองลี – ตำบลปิงหลวง ตลอดถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของชาวบ้านที่ควรค่าอนุรักษ์ และศึกษา

๓. มีตุงไม้แกะสลัก (ตุงกระด้าง) เป็นรูปพระเจ้า ๕ พระองค์ สร้างโดยช่างชื่อชัยทัต – ชัยแสน

๔. หน้าวัดมีต้นมะค่าโมง ๕ ต้น ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน ในสมัยโบราณเป็นหลักเมือง สำหรับประกอบกิจกรรม เช่น ส่งเคราะห์เมือง ทางวัดปิงหลวงร่วมกับ อบต. ปิงหลวง ตั้งชื่อต้นมะค่า ๕ ต้น เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้นที่ ๑ ชื่อ พิงค์พฤกษา ต้นที่ ๒ หลวงพนาสน ต้นที่ ๓ ต้นน้ำพญาหลวง ต้นที่ ๔ ข่วงเมืองลี ต้นที่ ๕ ศรีพระธาตุต้นต้อง 

เจ้าอาวาส
พระครูสุวรรณเจติยานุกูล เจ้าคณะอำเภอนาหมื่น