ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

Wat Sop Lom

Bua Yai Subdistrict, Na Noi District, Nan Province

ความเป็นมา

วัดสบหลม ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา วัดสบหลม สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๔ ตามประวัติของวัดแจ้งว่า แยกจากวัดนาน้อยเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยมีพระกัณทา และนายมณีวรรณ การินไชย เป็นผู้นำสร้างวัด การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ พระถนอม มงฺคโล การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดสอน พ.ศ. ๒๔๙๘

อาณาเขต

ทิศเหนือ ประมาณ ๑ เส้น ๑๖ วา จรดถนนสาธารณะ 

ทิศใต้ ประมาณ ๑ เส้น ๑๖ วา จรดลำเหมืองสาธารณะ 

ทิศตะวันออก ประมาณ ๑ เส้น จรดทางเดินสาธารณะ 

ทิศตะวันตก ประมาณ ๑ เส้น จรดทางเดินสาธารณะ 

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

วิหาร และกุฏิสงฆ์

ปูชนียวัตถุ

มีพระพุทธรูปปูนปั้น ๑ องค์ และพระพุทธณูปต่าง ๆ

อดีตเจ้าอาวาสวัดสบหลม

พระกัณทา ต๊ะติ๊บ พ.ศ. ๒๔๕๐ 

พระศรีวาล ทีฆายุโก ไม่ได้ระบุ

พระถนอม มงฺคโล พ.ศ. ๒๔๙๘ 

ปัจจุบันมี พระครูธีรนันสิทธิ์ เป็นเจ้าอาวาส และเจ้าคณะตำบลบัวใหญ่ 

วัดสบหลมมุ่งพัฒนา ๕ ส.

๑. สะสาง (ทำให้เป็นระเบียบ) คือ การแยกระหว่างของที่จำเป็นต้องใช้กับของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ ขจัดของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทิ้งไป 

๒. สะดวก (วางของในที่ที่ควรอยู่) คือ การจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทันที 

๓. สะอาด (ทำความสะอาด) คือ การปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ 

๔. สุขลักษณะ (รักษาความสะอาด) คือ การรักษาและปฏิบัติ ๓ ส ได้แก่ สะสาง สะดวก และสะอาดให้ดีตลอดไป 

๕. สร้างนิสัย (ฝึกให้เป็นนิสัย) คือ การรักษาและปฏิบัติ ๔ ส หรือสิ่งที่กำหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย