ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

Wat Nong Ha

Sisaket Subdistrict, Na Noi District, Nan Province

ความเป็นมา

วัดหนองห้า ตั้งอยู่ที่บ้านหนองห้า หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา วัดหนองห้า สร้างมาประมาณ ๒๐๐ กว่าปี สมัยก่อนวัดเกิดไฟไหม้ จึงได้ยุบวัดเป็นเวลา ๕๐ กว่าปี และได้มาก่อตั้งวัดใหม่ เป็นวัดหนองห้าในปัจจุบัน ประมาณ ๘๐ กว่าปี 

วัดหนองห้า สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยมีนายคำ น้อยจันทร์ เป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัด และนายประเสริฐ เดชรัตน์ เป็นผู้ขออนุญาตตั้งวัด กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ผู้ถือใบอนุญาต นายสนิท สีต๊ะสาร 

อาณาเขต

ทิศเหนือ ประมาณ ๕๖ วา จรดถนนสาธารณะ

ทิศใต้ ประมาณ ๕๖ วา จรดถนนสาธารณะ 

ทิศตะวันออก ประมาณ ๕๐ วา จรดถนนสาธารณะ 

ทิศตะวันตก ประมาณ ๕๐ วา 

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย กุฏิสงฆ์ หอระฆัง อุโบสถ ศาลาการเปรียญ 

ปูชนียวัตถุ ประกอบด้วย พระพุทธรูปเนื้อโลหะ หลวงพ่อพระเจ้าทันใจ หลวงพ่อขาวสมปรารถนา พระธาตุของเจ้าหนานสำราญ เป็นผู้สร้าง

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ 

๑. เจ้าอธิการสมพร สุจิณฺโณ 

๒. พระบุญตัน ฐิตธมฺโม 

๓. พระสวาท สุธมฺโม 

๔. พระครูประโชตินันทคุณ 

๕. พระสมุห์วัชรพล วชิรญาณวํโส เจ้าอาวาสรูปองค์ปัจจุบัน 

พระสมุห์วัชรพล วชิรญาณวํโส เจ้าอาวาสวัดหนองห้า รองเจ้าคณะอำเภอนาน้อย

กิจกรรมภายในวัดหนองห้า

– กลุ่มปฏิบัติธรรมแม่ผ้าขาว วัดหนองห้า

– กำลังดำเนินการก่อสร้างบูรณะหอระฆัง