ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

Wat Wiang

Lomrad Subdistrict, Thoen Changwat District, Lampang

ความเป็นมา

วัดเวียง วัดคู่บ้านคู่เมือง “สังฆเติ๋น” โบราณสถานภายในวัดเวียง

วัดเวียงเป็นวัดที่สร้างขึ้นในเวียงเถิน ปัจจุบันอยู่ในตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง วัดเวียง จัดได้ว่าเป็นวัดที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองสังขเติน ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านในสมัยโบราณไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด ใครเป็นผู้สร้าง เพียงแต่มีการเล่าขานเป็นตำนานข้างในพงศาวดารเมืองเถิน กล่าวว่าพระมหาเถรสังฆทิตย์สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๑๙๒ แต่ก็ไม่ได้ระบุถึงการสร้างวิหารเพียงแต่เทียบเคียงในส่วนศิลปะแบบของการสร้างวิหารที่มีลักษณะวิหารโถงมีฆณฑป หรือโรงพระเจ้าขนาดใหญ่ จะนิยมสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ – ๒๓ ในหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรเล่ม ๘ กล่าวว่า วัดเวียง สำรวจและขึ้นทะเบียนเป็นวัดให้ถูกต้อง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๐๒๓ ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๐๒๕ อย่างไรก็ตามพระพุทธศาสนาเข้ามามีอิทธิพลในสังคมไทยมาช้านานทั่วทุกกลุ่มชน ในดินแดนแถบนี้ก็เช่นเดียวกัน จึงปรากฏหลักฐานเป็นวัดวาอารามที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วเป็นพัน ๆ ปี

อาคารและเสนาสนะ

    ๑. วิหารวัดเวียง

๒ .ฆณฑป หรือโถงพระเจ้า

๓. ซุ้มประตูโขง

๔. ธรรมมาสน์

๕. พระธาตุเจดีย์

การบริหารและการปกครอง

พระครูจันทธรรมวัฒน์ (ชัยวัฒน์ สอนเถื่อน) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน

พระครูจันทธรรมวัฒน์ (ชัยวัฒน์ สอนเถื่อน) ตำแหน่งเจ้าอาวาส