ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

Wat Ban Mai

Wang Nuea Subdistrict, Wang Nuea District, Lampang Province

ความเป็นมา

วัดบ้านใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒๐ ถนนราษฎรบำรุง บ้านใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน วัดบ้านใหม่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๐ โดยมีพ่อเฒ่าท้าวก๋า เป็นผู้นำสร้างวัด โดยให้ซื่อว่า วัดบ้านใหม่สิงห์ชัย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๔ ครูบา วัดบ้านแคร่ เมืองลำปาง พร้อมกับสามเณรอีก ๘ รูป และญาติโยม ก็ได้พากันอพยพมาถึงที่วัดบ้านใหม่ จึงได้สร้างวัดขึ้นใหม่อีกที่หนึ่งติดกันด้านทิศเหนือวัดเก่า โดยปลูกต้นโพธิ์ไว้ตรงระหว่างกลางวัดเหนือและวัดใต้ โดยให้ชื่อวัดทั้งสองว่า วัดบ้านใหม่สิงห์ชัยฝั่งเหนือ – สิงห์ชัยฝั่งใต้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร  

อาณาเขต 

ทิศเหนือ ประมาณ ๒๒ เส้น ๘ วา จดถนนสาธารณะ 

ทิศใต้ ประมาณ ๒๐ เส้น ๑๒ วา จดถนนสาธารณะ 

ทิศตะวันออก ประมาณ ๕ เส้น ๑๐ วา จดแม่น้ำวัง 

ทิศตะวันตก ประมาณ ๓ เส้น ๑๕ วา จดถนนสาธารณะ 

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ วิหารหลวง วิหารหลังเล็ก กุฏิ ศาลาราย พิพิธภัณฑ์ หอฉันและหอระฆัง 

ปูชนียวัตถุ ประกอบด้วย พระพุทธรูปปูนปั้นองค์ใหญ่จำนวน ๔ องค์ พระพุทธรูปเนื้อนวโลหะ พระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปไม้แกะสลักอายุ ๑๐๐ กว่าปี และเจดีย์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส ๑๗ รูป ดังนี้

รูปที่ ๑ ครูบามหาสวาธุเจ้าชินะ พ.ศ. ๒๓๙๐

รูปที่ ๒ ครูบาพุทธิมา

รูปที่ ๓ ครูบาปัญญา

รูปที่ ๔ ครูบาขัติยะ อภิชโย พ.ศ. ๒๔๑๑ – ๒๔๔๔

รูปที่ ๕ พระใบฎีกาก๋า พ.ศ. ๒๔๔๔ – ๒๔๔๖

รูปที่ ๖ พระมณีวรรณ พ.ศ. ๒๔๔๖ – ๒๔๔๗

รูปที่ ๗ พระบุญมี อภิวงฺโส พ.ศ. ๒๔๗๗ – ๒๔๕๖

รูปที่ ๘ พระชุมพู พ.ศ. ๒๔๕๖ – ๒๔๕๗

รูปที่ ๙ พระแก้ว พ.ศ. ๒๔๕๗ – ๒๔๕๘

รูปที่ ๑๐ พระอินสม พ.ศ. ๒๔๕๘ – ๒๔๕๙

รูปที่ ๑๑ พระปั๋น อินฺทปญฺโญ พ.ศ. ๒๔๕๙ – ๒๔๖๓

รูปที่ ๑๒ พระปัน ปินตา พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๔๖๗

รูปที่ ๑๓ พระอินสอน พ.ศ. ๒๔๖๗ – ๒๔๖๗

รูปที่ ๑๔ พระคำมูล พ.ศ. ๒๔๖๗ – ๒๔๖๘

รูปที่ ๑๕ พระผัด อุตฺตมว์โส พ.ศ. ๒๔๖๘ – ๒๔๗๑

รูปที่ ๑๖ พระครูนิเวศธรรมารักษ์ พ.ศ. ๒๔๗๑ – ๒๕๓๘

รูปที่ ๑๗ พระครูวรธรรมานุสิฐ พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงปัจจุบัน