ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

Wat Khanhom

Wang Nuea Subdistrict, Wang Nuea District, Lampang Province

ความเป็นมา

เดิมมีใจความว่า ได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าจะมาโปรด คณะศรัทธาพากันเอาพาน (ขันโตก) ไว้ใส่ดอกไม้ ไหว้บูชาพระพุทธเจ้าเมื่อท่านมาโปรดพากันนำพาน (ขันโตก) มารวมกันที่วัดขันหอมนี้ เรียกว่า วัดขัน (ฮอม)แล้วพากันนำพาน (ขันโตก) ไปรวมกันที่ทุ่งสบม่า เรียกว่า ทุ่งจุ๊ แล้วพระพุทธเจ้าไม่เสด็จมาทางนี้ ไปทางพะเยา ไปย้างที่พะเยา เรียกว่า พะเย้า คือ พระพุทธเจ้าย้างนั่นแล พระพุทธเจ้าไม่มาทางนี้ เรียกว่า เมืองหวัง บัดนี้เปลี่ยนแปลงว่า ขันฮอมเป็นขันหอม ทุ่งจุ๊เป็นทุ่งสบม่า เมืองหวังเป็นเมืองวัง พะเย้าเป็นพะเยา วัดขันหอม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง นับเป็นเวลานานถึง ๒๐๐ ปีเศษ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

เสนาสนะ ประกอบด้วย พระวิหาร, อุโบสถ, กุฏิ และศาลา

การบริหารและการปกครอง 

๑. พระสุนันต๊ะ ๒. พระตื้อ  

๓. พระวงค์ ๔. พระเรือน

๕. พระน้อง ๖. พระเรือน  

๗. พระชมภู ๘. พระติ๊บ  

๙. พระแก้ว ๑๐. พระครูอุดร        

๑๑. พระอธิการทองเพียร โชติวโร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน