ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Wat Phon Ngoen

Mueang Bua Subdistrict, Kaset Wisai District Roi Et Province ความเป็นมา

วัดโพนเงิน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านโพนเงิน ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ วัดโพนเงินตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ ที่ดินสร้างวัดได้รับบริจาคจากนายหอม นวลอ่อน จำนวน ๓ ไร่ นายเลาะ จันทะคาม จำนวน ๓ ไร่ นายต้าย ชัยพิมพา จำนวน ๒ ไร่ และนายเคน ชาติงาน จำนวน ๑ ไร่ และชาวบ้านโพนเงิน ได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้น  อาณาเขต

ทิศเหนือ จรดทางสาธารณประโยชน์

ทิศใต้ จรดที่ดินนายตา ชัยงาม

ทิศตะวันออก จรดที่ดินสาธารณประโยชน์

ทิศตะวันตก จรดที่ดินนายสมพงษ์ หงส์บัวภา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

  1. ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๕ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
  2. กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้

การบริหารและการปกครอง

รูปที่ ๑ พระศิลา กนฺตตสีโล พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๔๗๒

รูปที่ ๒ พระอ้วน อิสฺสโร พ.ศ. ๒๔๗๓ – ๒๔๘๕

รูปที่ ๓ พระถึง วีรปญโญ พ.ศ. ๒๕๘๖ – ๒๔๙๔

รูปที่ ๔  พระบุญมี กุสโล พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๔๙๙

รูปที่ ๕ พระสัมฤทธิ์ จิตฺตคุตฺโต พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๒๑

รูปที่ ๖ พระสุดตา สุภโร พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๕๔

รูปที่ ๗ พระอธิการสัมฤทธิ์ มงฺคโล  พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน พระอธิการสัมฤทธิ์ มงฺคโล (มูลทรัพย์) พระอธิการสัมฤทธิ์ มงฺคโล (มูลทรัพย์)