ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Wat Ban Nong Hoi 

Nong Phue Subdistrict, Chaturaphak Phiman District, Roi Et Province ความเป็นมา

บ้านหนองหอยตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๖  ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนที่จะเรียกว่าบ้านหนองหอย เคยเรียกว่าบ้านกุดดุกมาก่อนประมาณ ๒๐ กว่าปี เมื่อก่อนบ้านหนองหอยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านกุดดุกประมาณครึ่งกิโลเมตรได้ บ้านหนองหอย มีเนื้อที่ในหมู่บ้านประมาณ ๕๘ ไร่ จำนวนครัวเรือน ๘๒ ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น ๓๘๙ คน อาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกสิกรรม นอกนั้นก็จะประกอบอาชีพค้าขาย เลี้ยงสัตว์และรับจ้างทั่วไป อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ จรดบ้านหนองแอก หมู่ที่๕ และบ้านอุ่มจาน หมู่ที่ ๒

ทิศใต้ จรดบ้านหนองแวง หมู่ที่๗ และบ้านหนองหัวคน หมู่ที่ ๘

ทิศตะวันออก จรดบ้านข่าใหญ่ หมู่ที่๓ และบ้านข่าน้อย หมู่ที่๔

ทิศตะวันตก จรดบ้านค่ายเสรี ตำบลเมืองหงส์ อาคารและเสนาสนะ

๑. กุฏิ

๒. หอระฆัง

๓. ห้องน้ำ

๔. ศาลาการเปรียญ การบริหารและการปกครอง

๑. ยาคูสวน ฐานธมฺโม   พ.ศ. ๒๔๘๖ – ๒๔๘๙

๒. หลวงพ่อเพ็ง ปภากโร พ..ศ. ๒๔๙๐ – ๒๔๙๓

๓. หลวงพ่อเถิง พุทธสาโร พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๔๙๙

๔. หลวงปู่เสน  เขมิโก  พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๓

๕. ยาคูอุ่น อรุโณ พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๐๕

๖. หลวงปู่ตุ่น จนฺทวโร พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๑๖

๗. หลวงพ่อจันท์ จนฺทธทฺโม พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๑๙

๘. หลวงพ่อขุนเอก ธมฺมิโก พ..ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๒

๙. หลวงปู่ดา อุตฺตโม พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๓๕

๑๐. หลวงพ่อขน ถาวโร พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๗

๑๑. พระครูนิเทศน์วรธรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน