ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด Wat That Kaset Wisai Subdistrict, Kaset Wisai District, Roi Et Province ความเป็นมา วัดธาตุ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๘ บ้านคุ้มใต้ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๖๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๘  วัดธาตุ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๐ เดิมชื่อวัดศาลาในสมัย พระศรีเกษตรธิไชย เหง่า เจ้าเมืองเกตุ ได้พร้อมใจกันสร้างศาลาไว้ก่อน ๑ หลัง เพื่อเป็นศูนย์รวมการทำบุญ  ต่อมาได้พากันสร้างวัดขึ้น จึงเรียกได้ว่าวัดศาลา ต่อมาเจ้าเมืองคือพระศรีเกษตราธิไชย ได้ถึงแก่อนิจกรรมลง ชาวบ้านจึงได้สร้างธาตุใหญ่ เพื่อบรรจุอัฐของท่านไว้ จึงได้เรียกว่า วัดธาตุ ตั้งแต่นั้นมา อาณาเขต ทิศเหนือ จรดถนนสาธารณประโยชน์  ทิศใต้ จรดถนนสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออก จรดถนนสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตก จรดถนนสาธารณประโยชน์ อาคารเสนาสนะ 
  1. อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีค สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑
  2. ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ ยาว ๒๓.๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๐
  3. หอสวดมนต์ กว้าง ๑๓.๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐ 
  4. กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง และตึก ๔ หลัง
  5. ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร 
  6. ศาลาบำเพ็ญกุศล ๒ หลัง
ปูชนียวัตถุ
  1. พระประธาน ๓ องค์ 
  2. มณฑปที่ปะดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ๑ หลัง 
  3. กู่กระดน (ปางกู่ของโบราณ หรือปราสาทหิน)