วิสัยทัศน์

พระพุทธไสยาสน์ภูปอสมัยทวารวดี  ข้าวหอมอินทรีย์ขึ้นชื่อ

เลื่องลือนามผ้าฝ้ายลายยางกล้าย พรั่งพร้อมด้วยแหล่งเกษตรอินทรีย์


ผลิตโดยกลุ่มทอผ้าบ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ 8 เกิดจาก ภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยการนำน้ำยางของต้นกล้วย ในช่วงเวลาที่ เหมาะสม ผ่านการลองผิดลองถูกจนกลายเป็น ลวดลายผ้าที่สวยงาม สร้างอัตลักษณ์ให้ตำบลภูปอ และเป็นเอกลักษณ์ หนึ่งเดียวใน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ได้การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อยู่ระดับ 4 ดาว ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับ ระดับประเทศและสามารถพัฒนาสู่สากล    

เครดิตภาพ : เฟซบุ๊ค ผ้าฝ้ายลายก้านยาว

เครดิตภาพ : เฟซบุ๊ค ผ้าฝ้ายลายก้านยาว

เครดิตภาพ : เฟซบุ๊ค ผ้าฝ้ายลายก้านยาว

เครดิตภาพ : เฟซบุ๊ค ผ้าฝ้ายลายก้านยาว