ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

Wat Chai Sam Mo Phra Aram Luang

Chong Sam Mo Subdistrict, Kaeng Khro District, Chaiyaphum Province

ภาพมุมสูง

ความเป็นมา

วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง ตั้งอยู่ถนน ชัยภูมิ-ภูเขียว หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐  มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๖๑ ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอีกครั้ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมาได้มทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ยกวัดราษฎร์นี้ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ     เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้านแก้งคร้อหนองไผ่  โดยชาวบ้านแก้งคร้อ บ้านหนองไผ่ ได้ร่วมกันก่อสร้างเพื่อเป็นสถานที่ทําบุญ เนื่องจากเดินทางไปบ้านอื่น ระยะทางไกล ๖-๗ กิโลเมตร ทั้งสองหมู่บ้านจึงเห็นสมควรสร้างวัดระหว่างกลางหมู่บ้านทั้ง ๒ หมู่บ้านขึ้น เพื่อความสะดวกชาวบ้านและได้สร้างกุฏิหลังเล็ก ๆ ขึ้นจำนวน ๓ หลัง หลังคามุงแฝก สร้างศาลาขึ้น ๑ หลัง เพื่อเป็นสถานที่ทำบุญ 

ปูชนียวัตถุ

๑. พระพุทธรูปองค์ประธานภายในพระอุโบสถ

พระอุโบสถ

๒. หลวงพ่อพระชัยมงคล (พระคุ้มเมือง) ภายในพระวิหารเล็ก

๓. ภาพจิตรกรรมประเพณีฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ ภายในพระอุโบสถ

๔. ภาพจิตรกรรมพุทธประวัติ ภายในพระวิหารใหญ่

๕. ภาพจิตกรรมพระเจ้าสืบชาติและพระเวสสันดร ๑๓ กัณฑ์ ภายในศาลาเฉลิมพระเกียรติ

 

พระมหาเจดีย์สิริชัยมงคล

บุษบกไม้สักทองภายในพระมหาเจดีย์

พระประธานในพระมหาเจดีย์

๖. ภาพจิตกรรมรามเกียรติ์ ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ ทิศ และบุษบกไม้สักทอง ๔ องค์ ภายในพระมหาเจดีย์สิริชัยมงคล

ประวัติ พระเทพมงคลเมธี (ประจักษ์ โชติโก) 

พระเทพมงคลเมธี (ประจักษ์ โชติโก) น.ธ.เอก พธ.ม.กิตติ์ฯ วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง  อายุ ๘๖ พรรษา ๖๖  สถานะเดิม ชื่อ ประจักษ์ บรรเทพ เกิดเมื่อวันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖ บิดาชื่อ นายโถ บรรเทพ มารดาชื่อ นางแตะ บรรเทพ บ้านเลขที่ ๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพมงคลเมธี

พระเทพมงคลเมธี (ประจักษ์ โชติโก)  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ /วัดชัยสามหมอพระอารามหลวง

บรรพชา/อุปสมบท

บรรพชาเมื่อวันที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ณ วัดหนองขาม ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พระอุปัชฌาย์ พระครูบริรักษ์ธรรมกิตติ พระกรมวาจารย์ พระสมุห์หมั่น จารุวณฺโณ พระอนุสาวนาจารย์ เจ้าอธิการทองสุข สุปญฺโญ 

วิทยะฐานะ   พ.ศ. ๒๔๙๐ สำเร็จการศึกษาชั้นประศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดหนองขาม ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบไล่นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก) ในสำนักเรียนคณะจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับปริญญาบัตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (พธ.ม.กิตติ์ฯ) จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การปกครอง

๑. ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง

๒. ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ

คำขวัญประจำอำเภอแก้งคร้อ

แก้งคร้อเมืองอยู่ ผู้คนน่ารัก ศาสนจักรก้าวไกล

พระชัยมงคลคู่บ้าน ศาลปู่ด้วงย่าดีคู่เมือ

เลื่องลือเขื่อนลำปะทาว ชาวประชาสามัคคี

พระครูสุตชัยคุณ ( วุฒินันท์ สจฺจวโร ) รองเจ้าอาวาสวัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง และเป็นเจ้าคณะอำเภอแก้งคร้อ