ตำบลตาเนิน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

Wat Bueng Boriboon

Tan Noen Subdistrict, Chatturat District, Chaiyaphum Province

ความเป็นมา

วัดบึงบริบูรณ์ เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลตาเนิน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เขตวิสุงคามีมา กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๐.๗๕ เมตร มีเนื้อที่ตั้งวัด ๖ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา

สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๕ ซึ่งมีนายนาคกับพระอาจารย์ยัง หาญวิชาชัย ได้ไปขอที่ดินจากหลวงธนะรัตน์ ซึ่งอยู่ริมหนองน้ำที่กว้างใหญ่ ล้อมด้วยป่าไผ่ เดิมเป็นที่เลี้ยงช้างหลวงมาก่อนสร้างวัดขึ้น โดยสร้างเป็นศาลาที่พักสงฆ์ หนองน้ำแห่งนี้ที่เรียกว่า บึงบริบูรณ์ เพราะมีความอุดมสมบูรณ์ไม่เคยแห้งเลย ดังนั้น จึงตั้งชื่อวัดที่สร้างขึ้นว่า วัดบึงบริบูรณ์ ประชาชนจึงนิยมเรียกชื่อวัดนี้เป็นต้นมา 

อาณาเขต

ทิศเหนือ     จรดถนนสาธารณะสายตาเนิน-ช่อระกา

ทิศใต้               จรดบึงบริบูรณ์

ทิศตะวันออก   จรดบึงบริบูรณ์

ทิศตะวันตก      จรดตลาดชุมชนบ้านเนินสมบูรณ์

เสนาสนะ

๑. อุโบสถ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๐

๒. กุฏิ ๒ หลัง สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๘ และ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖

๓. ศาลาการเปรียญ  สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓

๔. ซุ้มประตู สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔

๕. โรงครัว สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒

๖. รั้ว/กำแพง  สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒

๗. หอระฆัง  สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐

๘. ห้องน้ำ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒

ปูชนียวัตถุและถาวรวัตุที่สำคัญ

๑. อุโบสถ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙

๒. พระประธาานในอุโบสถ

๓. ศาลาการเปรียญ

๔. กุฏิสงฆ์

๕. กุฏิเจ้าอาวาส

เจดีย์ศรีเนินสง่า

การบริหารและการปกครอง

๑. พระอาจารย์ยัง หาญวิชาชัย

๒. พระอาจารย์โต หาญวิชาชัย

๓. พระอาจารย์โปร่ง โปร่งสันเทียะ

๔. พระอาจารย์ยอด

๕. พระอาจารย์แสง

๖. พระอาจารย์อ้น

๗. พระอาจารย์มหาชาลี

๘. พระอาจารย์หยิม

๙. พระอาจารย์บุญ มหาวีระพจน์

๑๐. พระอาจารย์อาจ  ตากสันเทียะ

๑๑. พระอาจารย์สิมมา

๑๒. พระอาจารย์ไสว

๑๓. พระอาจารย์ชิด

๑๔. พระอาจารย์เลี่ยม  ขามจัตุรัส

๑๕. พระอาจารย์เช้า ขามจตุรัส

๑๖. พระอาจารย์อินทร์  โพธิ์นอก

๑๗. พระอาจารย์หัน

๑๘. พระอาจารย์ช่วย อินทร์นอก

๑๙. พระอาจารย์แสน

๒๐. พระอาจารย์หนูนา

๒๑. พระอาจารย์ไล่ จาริโก

๒๒. พระอาจารย์สุนทร อตฺถโกสโล

๒๓. พระครูอรรถธรรมโกศล เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

 

พระครูอรรถธรรมโกศล เจ้าคณะอำเภอจัตุรัส / เจ้าอาวาสวัดบึงบริบูรณ์