ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

Wat Chai Phibun

Nong Phai Subdistrict, Mueang Chaiyaphum District, Chaiyaphum Province

ความเป็นมา 

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๓ ซึ่งเป็นปีที่พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงสวรรคตและเป็นปีที่รัชกาลที่ ๖ ทรงเสวยราชสมบัติจังหวัดชัยภูมิ ครั้งสมัยนั้นยังเป็นถิ่นฐานที่ทุรกันดารพื้นที่ป่ารกซัก รอบเขตเมืองชัยภูมิ มีหมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่บ้านแห่งนี้ยังความอุดมสมบูรณ์ไม่เพียงพอต่อประชากรที่อาศัยอยู่ นายก่ำ บุญเสริม และครอบครัว ได้ชักชวนเพื่อนหมู่บ้านเดียวกันอีก ๕ ครอบครัว ดังนี้ ๑. นายขำ อุ่นกุดเชือก และครอบครัว ๒. นายฮ้อย อุตสาการณ์ และครอบครัว ๓. นายพวง ดิเรกศรี และครอบครัว ๔. นายเอ้ง บุญเสริม และครอบครัว ๕. นายเหล็ก ศรีพล และครอบครัว ทั้ง ๖ ครอบครัวจึงออกเสาะแสวงหาที่ทำกินแห่งใหม่ ซึ่งได้อพยพออกเดินทางมาทางทิศตะวันออก หาถิ่นที่อุดมสมบูรณ์เพื่อตั้งถิ่นฐานใหม่ เมื่อเดินทางกันมาได้สักพัก แลเห็นหนองใหญ่และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ทันยาหาร จึงได้ตั้งถิ่นฐานกันอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ 

ต่อมาได้มีผู้เดินทางอพยพมาอยู่เพิ่มกันเรื่อย ๆ จนกลายเป็นหมู่บ้านขนาดกลาง และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า บ้านกุดเชือก หนึ่งในจำนวนสมาชิกของหมู่บ้านแห่งนี้ ได้มีจิตอันเป็นกุศลใหญ่ในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา จึงได้สร้างวัดขึ้นมา โดยได้ชักชวนและรวบรามคนในหมู่บ้านร่วมกันสร้างวัด เพื่อให้เป็นสถานที่ในการบำเพ็ญกุศลต่างๆของพระพุทธศาสนา และเพื่อขัดเกลากิเลสเจริญรอยตามแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อสนองนโยบายแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้าพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้ด้วย ในการหลอมดวงใจของชาวกุดเชือกครั้งนี้ จึงได้สร้างวัดและจัดตั้งวัดได้สำเร็จโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ มาขวางกันและได้ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่า วัดชัยพิบูลย์ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้

การบริหารและการปกครอง

๑. พระอาจารย์จำปา พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๕๔

๒. หลวงพ่อทอง บุญเสริม พ.ศ. ๒๔๕๔-๒๔๕๙

๓. หลวงพ่อพวง เชิดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๔๕๙-๒๔๖๓

๔. หลวงพ่อโต้น วงษ์ชัยภูมิ พ.ศ. ๒๔๖๓-๒๔๖๙

๕. อาจารย์ละออ พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๔๘๗

๖. อาจารย์บุญ ผิวผ่อง พ.ศ. ๒๔๘๗-๒๔๙๓

๗. อาจารย์ผล ศรีพล พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๔๙๕

๘. พระอาจารย์คำดี หล่าสกุล พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๔๙๗

๙. อาจารย์บุญมา โคบาล พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๔๙๘

๑๐. อาจารย์ศรี วงษ์ก่อ พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๐๖

๑๑. อาจารย์บุญมา อิทธิถาวร พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๐

๑๒. อาจารย์บุญมี มอญชัย พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๕

๑๓. อาจารย์สมุทร ซาปาล พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๗

๑๔. พระครูพิบูลกิตติสาร กิตฺติธโร (อาศัยกุด) พ.ศ. ๒๕๑๗ ถึงปัจจุบัน

เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พระครูพิบูลกิตติสาร กิตฺติธโร อายุ ๕๘ พรรษา ๓๘

วิทยาฐานะ       น.ธ.เอก,

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลหนองไผ่และเจ้าอาวาสวัดชัยพิบูลย์

พระครูพิบูลกิตติสาร กิตฺติธโร เจ้าคณะตำบลหนองไผ่/เจ้าอาวาสวัดชัยพิบูลย์