ตำบลนายาง​กลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

Wat Tham Pha Bot Thep Nimit Na Yang Klak Subdistrict, Thep Sathit District, Chaiyaphum Province ความเป็นมา

วัดถ้ำผาโบสถ์เทพนิมิต เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีชาวบ้านได้เข้ามาทำมาหากินในพื้นที่ป่าแห่งนี้ พื้นที่ป่าแห่งนี้มาจากพื้นที่หลายหมู่บ้าน แต่ก็เป็นคนพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิเป็นส่วนใหญ่มารวมกันตั้งหมู่บ้านใหม่ ชื่อว่า บ้านเทพนิมิตร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนายางกลัก      อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ตั้งมาได้ประมาณ ๓๐ ปีเศษ เป็นพื้นที่ทำไร่มันสำปะหลังเป็นส่วนใหญ่

ในพื้นที่มีถ้ำเป็นถ้ำผาอยู่แห่งหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า ถ้ำผาโบสถ์ อยู่ในแนวป่าของหมู่บ้าน เป็นพื้นที่เงียบสงบ จะมีพระจากพื้นต่างๆมาพักปฏิบัติธรรมอยู่ไม่ขาด ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีพระอาจารย์เทียน วชิรญาโณ (รวยพงษ์) ได้จาริกธุดงค์มาเจอสถานที่พักปฏิบัติธรรมอยู่ที่แห่งนี้ ก็มีญาติโยมขึ้นมาขอให้อยู่นิมนต์ให้อยู่จำพรรษา พออออกพรรษาญาติโยมก็ขอนิมนต์ให้อยู่ประจำ อาตมาพักปฏิบัติธรรมอยู่ที่ถ้ำ ๒ พรรษา มีพระมาพักอยู่ด้วย จาก ๒ องค์ ก็มีมาเรื่อยๆ ชาวบ้านจึงพากันทำกุฏิ ขนาด ๒-๔ เมตร ได้ประมาณ ๙ หลัง    พอที่พระจะจำพรรษาได้ ต่อมาได้มีศรัทธาทอดกฐิน ได้เงินมาเลยพัฒนามาสร้างเสนาสนะต่างๆขึ้น และได้ขอจัดตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มีฐานะเป็นนิติบุคล มีชื่อว่า วัดถ้ำผาโบสถ์เทพนิมิต สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ประกาศให้ ณ วันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พ. ศ ๒๕๖๓ ทั้งหมดนี้ พระอาจารย์เทียน วชิรญาโณ ปัจจุบัน อายุ ๖๗ ปี เป็นรูปแรกผู้ดำเนินการสร้างในปัจจุบัน (ทั้งหมด สร้างด้วยเงินกฐินผ้าป่าของศรัทธาญาติโยมทั้งใกและไกล) อาคารเสนาสนะ 

๑. ศาลาปฏิบัติธรรม ๑ หลัง

๒. วิหารพุทธมหาปรินิพพาน (พระนอน) ๑ หลัง

๓. อาคารที่พักสำหรับญาติโยม ๑ หลัง

๔. ห้องน้ำ ๗ ห้อง

๕. หอระฆัง ๑ หลัง

๖. กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

๗. เตาเผาศพ ๑ เตา 

๘. ศาลาธรรมสังเวช ๑ หลัง

๙. ซุ้มประตู

 พระอาจารย์เทียน วชิรญาโณ  /เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาโบสถ์เทพนิมิต