คณะศรัทธา บ้านภูมินทร์ .. ท่าลี่ นำโดย อ.วิจิตร ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน คุณสรศักดิ์ พรหมจักร หัวหน้าบ้าน นำของอุปโภคบริโภค พร้อมทุนทรัพย์ ๘,๗๐๐ บาท มอบแด่ คณะสงฆ์ น่าน ณ วัดมิ่งเมือง โดย พระสุนทรมุนี รจจ.น่าน ผู้กำกับ ดูแลงานด้านสาธารณสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์ จ.น่าน ผู้รับมอบ ๖ สค. ๖๔ เวลา ๑๐.๔๕ น.

ขออนุโมทนาสาธุการ
ขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ด้วย

พระสุนทรมุนี
รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน
วัดมิ่งเมือง

คณะสงฆ์ จ.น่าน โดยการนำของพระราขศาสนาภิบาล รก.เจ้าคณะจังหวัดน่าน และ ภาคีกัลยาณมิตรพิชิตโควิดน่าน โดยการนำของ คุณสุเมษ สายสูง ประธานภาคีฯ จะได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก คณะสงฆ์ใน จ.น่าน จากสาธุชนชาวน่าน ตลอดถึงสาธุชนจากต่างจังหวัดอันมี กรุงเทพฯ เป็นต้น และได้รับมอบจาก หน่วยงาน องค์กร เอกชน ต่างๆ จะได้นำไปมอบแก่ รพ. สนามวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อันมี เครื่องมือวัดอ๊อกซิเยน ๑๐๐ตัว น้ำดื่ม ถุงยังชีพ เป็นต้น ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้ง และจะได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ รพ.สนามค่ายสุริยพงษ์ รพ.สนามองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน่าน สนามกีฬา จ.น่าน รพ.สนามวัดภูเก็ต ปัว ตามลำดับ

จึงขอเรียนนิมนต์ และเจริญพรเชิญ
ได้ไปร่วมในพิธีมอบฯ โดยทั่วกัน

พระสุนทรมุนี
รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน
ผู้กำกับงานสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดน่าน