ประกาศโรงเรียนราชานุบาล
เรื่อง การหยุดเรียนกรณีพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) (ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดน่านและมีนักเรียนซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกับที่พบผู้ป่วยแล้วไม่กักตัว ทางโรงเรียน จึงตระหนักถึงความปลอดภัยในสุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว ดังนั้น จึงขอแจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ทั้งนี้หากโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะแจ้งผ่านทาง Facebook โรงเรียนราชานุบาล
และทางกลุ่ม Line ห้องเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบต่อไป อนึ่งจะมีการกำหนดเวลาเรียนชดเชย จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม ท.ศ. ๒๕๖๔
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ