รูปที่ ๘๐ พระครูสุพรรณภูมิคณาจารย์ (สอ)
สังกัด วัดเหนือ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง : อดีตเจ้าคณะอำเภอสุวรรณภูมิ