สภาพทั่วไป

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา อยู่ห่างจากอำเภอเวียงสาประมาณ 15 กิโลเมตร ทางทิศใต้ มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 7 หมู่บ้าน

ทิศเหนือ ติดกับตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางแม่น้ำน่านที่กึ่งกลางลำน้ำว้าไหลมาบรรจบที่บริเวณพิกัด PA 871534 ใช้กึ่งกลางลำน้ำว้าเป็นแนวแบ่งเขตไปจนถึงบริเวณที่ลำห้วยขะยมไหลมาบรรจบบริเวณพิกัด PA 997533 เป็นจุดสิ้นสุดด้านทิศเหนือ รวมระยะทางด้านทิศเหนือ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 13 กิโลเมตร

ทิศใต้ ติดกับตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก กึ่งกลางลำน้ำมวบบริเวณที่ห้วยดำนบไหลมาบรรจบ บริเวณพิกัด PA 968467 ใช้กึ่งกลางลำน้ำมวบ เป็นแนวแบ่งเขตไปทางทิศตะวันตกไปสิ้นสุดที่กึ่งกลางแม่น้ำน่าน บริเวณพิกัด PA 926439 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดกับตำบลส้านนาหนองใหม่ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำน้ำว้า บริเวณที่ลำห้วยขะยม ไหลมาบรรจบ บริเวณพิกัด PA 997533 ไปทางทิศใต้ตามลำห้วยขะยม จนถึงสันเขาดอยขุนขะยมบริเวณพิกัด QA 013506 ไปตามสันทาง ทิศตะวันตกถึงสันเขาดอยขุนห้วยสะเลา ตัดลงร่องเขาตามห้วยดำนบ ที่บริเวณพิกัด PA 962475 ใช้ลำห้วยดำนบเป็นแนวแบ่งเขตจนไปสิ้นสุดที่กึ่งกลางลำน้ำห้วยมวบ ที่บริเวณพิกัด PA 968467 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 7 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดกับตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางแม่น้ำน่านบริเวณที่ลำน้ำมวบไหลบรรจบ บริเวณพิกัด PA 871534 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 6 กิโลเมตร

1.2 เนื้อที่

เทศบาลตำบลขึ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 94 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 58,750 ไร่

1.3 ภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำ 2 สายไหลผ่าน คือ แม่น้ำว้ากับแม่น้ำน่าน

1.4 จำนวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบ มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านมงคล ผู้ใหญ่บ้าน นายโรจน์  ถาพรม

หมู่ที่ 2 บ้านงิ้วงาม ผู้ใหญ่บ้าน นายประยูร  นวลคำ

หมู่ที่ 3 บ้านขึ่ง กำนันตำบลขึ่ง นายเจริญฤทธิ์  ปัญญานะ

หมู่ที่ 4 บ้านท่าลี่ ผู้ใหญ่บ้าน นายประดิษฐ์  อินต๊ะเขื่อน

หมู่ที่ 5 บ้านผาโพธิ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน นางสุภาพรรณ  โพธิกุล

หมู่ที่ 6 บ้านขึ่งใต้ ผู้ใหญ่บ้าน นายอัครพงษ์  ยอดคำ

หมู่ที่ 7 บ้านศรีมงคลเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน นายจำเนียร  เรือนน้อย

– จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขต เทศบาลตำบลทุกหมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

– จำนวนหมู่บ้านนอกเขต เทศบาลตำบลบางส่วน – ได้แก่ หมู่ที่ –

1.5 ท้องถิ่นอื่นในตำบล

– จำนวนเทศบาลตำบล – แห่ง

– จำนวนเทศบาล – แห่ง

1.6 จำนวนประชากร

มีประชากรทั้งสิ้น 4,058 คน แยกเป็น

– ชาย 2,072 คน

– หญิง 1,986 คน

ข้อมูลพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม

มีถนนสายหลักตัดผ่านหมู่บ้าน เป็นถนนลาดยาง เส้นทาง สา – น้ำมวบ 1 สายและ มีถนนลาดยาง 1 สาย แยกออกจากถนนสา – น้ำมวบ ไปบ้านท่าลี่ หมู่ที่ 4 1 สายมีถนนติดต่อทางอำเภอ 1 สาย คือ ถนนสา – นาน้อย เป็นถนนลาดยาง เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้านใช้ถนนสายหลัก คือ ถนนสา – น้ำมวบ ส่วนถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ คอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง

 

4.2 การโทรคมนาคม

– ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง (อนุญาตเอกชน) ตั้งอยู่บ้านผาโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5

ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา

– สถานีโทรคมนาคม อื่นๆ – แห่ง

4.3 การไฟฟ้า

ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน และทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด จำแนกเป็นจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 1,177 ครัวเรือน

4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

– ลำน้ำ,ลำห้วย 2 สาย ได้แก่ แม่น้ำน่าน และลำน้ำสบว้า

– บึงหนอง 2 แห่ง ได้แก่ หนองสบว้า , สระน้ำครก

4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

– ฝาย – แห่ง

– บ่อน้ำตื้น 290 แห่ง

– บ่อโยก 57 แห่ง

– อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง

– คลองส่งน้ำ 7 แห่ง

– สระน้ำ 3 แห่ง

กดเพื่อนำทาง