ประวัติ

เทศบาลตำบลเวียงสา ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลกลางเวียงขึ้นเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2542 และเปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลกลางเวียงเป็น “เทศบาลตำบลเวียงสา” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549

ลักษณะที่ตั้ง

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา

เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลเวียงสามีพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร หรือ 625 ไร่ ประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน ของตำบลกลางเวียง คือ

 • หมู่ 3 บ้านกลางเวียง
 • หมู่ 4 บ้านบุญยืน

ประชากร

จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงสา ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 มีจำนวน 3,183 คน แยกเป็นชาย 1,488 คน หญิง 1,695 คน ความหนาแน่นของประชากร 3,183 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนบ้าน 1,088 หลังคาเรือน

การคมนาคม

การคมนาคมทางบก มีถนนสายต่างๆ ดังนี้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1026 และถนนภายในหมู่บ้านต่างๆ

การศึกษา

สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเวียงสา มีดังนี้

 • สังกัดเทศบาลตำบลเวียงสา
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน

การสาธารณสุข

สถานประกอบการ

 • ธนาคาร 3 แห่ง
 1. ธนาคารกรุงไทย
 2. ธนาครออมสิน
 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • กรุงไทย-ธกส.อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกลางเวียง
 • ตลาดสด 1 แห่ง
 • สถานีบริการน้ำมัน 2 แห่ง
 • สถานีขนส่ง 1 แห่ง
กดเพื่อนำทาง